Općenito

Odluke Vlade Ze-Do Kantona

Odluke Vlade Kantona sa 52 i 53 sjednice

Na 52 sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona razmatrano je redefinisanje odnosa između Zeničko-dobojskog kantona i privrednog društva „RMK Promet“ Zenica u vezi sa korištenjem dijela poslovne zgrade za potrebe Vlade, ali i druga pitanja. Imajući u vidu da je postojeći ugovor iz 2002. godine, prema mišljenju Vlade Kantona neodrživ, to je predloženo da se sa RMK Prometom sklopi novi ugovor. Izmjene u odnosu na postojeći ugovor odnose se uglavnom na preciziranje stvarne površine poslovnog prostora koji koristi Vlada za svoje potrebe, cijene zakupa prostora, te drugih odredbi ugovora o korištenju prostora. Novim ugovorom bit će ostvarena znatnija ušteda u sredstvima koja se izdvajaju za zakup poslovnih prostorija u zgradi RMK Prometa. Također, pokrenut će se postupak podjele kapitala privrednog društva „RMK Promet“ u kome je Vlada kantona 60.–postotni vlasnik dioničkog kapitala.

Na ovoj sjednici Vlada Kantona vratila je na doradu Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar – decembar 2011. godine.

Po osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite kojom je naloženo vladama kantona i općinama da sredstva od posebnih naknada, koja se koriste za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, stave na raspolaganje za saniranje posljedica snježnih padavina, Kantonalna uprava civilne zaštite sačinila je informaciju o poduzetim aktivnostima i prezentirala je Vladi na jučerašnjoj sjednici. S obzirom na činjenicu da u Zeničko-dobojskom kantonu nije bilo
nenamjenskog trošenja ovih sredstava, to će se ona utrošiti shodno Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Odluke Vlade Kantona sa 53. Sjednice

Na 53 sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je mišljenje kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša dalo na prijedlog Hermine Herco, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da se pokrenu izmjene Zakona o građenju kojima bi se produžio rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Resorno ministarstvo smatra da su opravdani zahtjevi općinskih službi za urbanizam za produženjem roka, ali nije opravdano omogućiti legalizaciju građevina izgrađenih nakon stupanja na snagu Zakona o građenju jer bi se time bespravni graditelji doveli u povoljniji položaj u odnosu na graditelje koji poštuju propisani upravni postupak. Uz ovo, usvojena je i Informacija o provođenju Zakona o građenju u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u Zeničko-dobojskom kantonu.

Vlada je na današnjoj sjednici primila na znanje Informaciju o ostvarenim prilivima u budžet Kantona za januar i 13 dana februara 2012. godine, te zadužila sve budžetske korisnike da ne stvaraju obaveze veće od procenta ostvarenja prihoda u prethodnom mjesecu, kako ne bi ugrozili likvidnost budžeta i isplatu osnovnih obaveza. Uz to, svim rukovodiocima nalaže se da izvrše revidiranje stavki predviđenih u Nacrtu budžeta za 2012. godinu, kako bi se ostvarile uštede gdje god je to moguće.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donesena je Uredba o dopuni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona kojom se osnovna plaća uvećava za rad noću za 30 odsto od bruto satnice i primjenjuje se od 01. 01. 2012. godine. Na prijedlog ovog Ministarstva usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2011. godinu.

Vlada je odobrila utrošak sredstava od posebnih vodnih naknada kojim se finansiraju projekti iz ove oblasti, u iznosu od 502.753 KM i to za period januar-mart 2012. godine. Za pet javnih kuhinja odobreno je 50.000 KM za prva tri mjeseca ove godine. Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije – jesenja faza 2011. godine.

Press služba ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button