Općenito

JKP “Bioštica” objavljuje javni poziv za dostavu ponuda

Javno komunalno preduzeće
«B i o š t i c a» Olovo – u stečaju –

Olovo, 15.08.2012.

Na osnovu čl. 101. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br:29/03 i 32/07) i Saglasnosti Odbora povjerilaca br. 1/10 od 15.07.2010. o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik objavljuje:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za prodaju dijela pokretne imovine stečajnog dužnika d.o.o. u stečaju, dana 29.08.2012.godine

A. Predmet prodaje

R.br.
1. Komplet neispravnih motornih vozila i nesipravne građevinske mašine, koji se sastoji od:

1a Motorno vozilo marke „Golf“ 1
1b Motorno vozilo marke „Golf“ 2
1c Traktor IMT-539 sa traktorskom prikolicom
1d Teretno motorno vozilo kamion marke „MAN“ 22-192
1e Teretno motorno vozilo kamion marke „MERCEDES“ 22-19
1f Utovarivač marke „KOMTASY“
Ukupna početna cijena kompleta vozila 17.500,00 KM

B. Cijena i način prodaje

1. Imovina se prodaje isključivo kao cjelina sa ukupnom procijenjenom početnom vrijednošću 17.500,00 KM sa uračunatim PDV-om. Navedena vrijednost imovine predstavlja njenu početnu cijenu i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.
2. Imovina će se prodavati odabirom najpovoljnije pismene ponude.
C. Uslovi prodaje i rokovi podnošenja prijava

1. Pravo učešća po Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja do 28.08.2012.godine uplate na ime osiguranja iznos od 1.750,00 KM na račun stečajnog dužnika broj: 338 900 22009417 47 otvorenog kod „UniCredit Bank“ d.d. sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom pozivu br.: 2/01-156/12, s tim da sredstva budu evidentirana na računu stečajnog dužnika zaključno sa 28.08.2012.godine, te koji predaju svoje Ponude najkasnije do dana 28.08.2012.godine do 1400 sati.
2. Otvaranje ponuda će se obaviti dana 29.08.2012.godine u 1200 sati u prostorijama J.K.P. „Bioštica“ d.o.o. Olovo, ul. H.K. Gradaščevića bb. Javni poziv će biti proveden ako se pojavi i samo jedan ponuđač, a koji ispunjava uslove ovog Javnog poziva.

3. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ostalim učesnicima, će biti vraćeno u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda.

4. Kupac je dužan da u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda u cijelosti uplati kupoprodajnu cijenu, umanjenu za uplaćeno osiguranje.

5. Prodaja se vrši po načelu VIĐENO-KUPLJENO i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Sredstva se mogu pogledati svakog radnog dana od 700 do 1500 sati u krugu preduzeća u ulici Školska u Olovu uz prethodnu najavu na br. telefona: 061 500 894.

6. Kupac snosi sve troškove koji eventualno terete kupoprodaju: porezi, ovjere, troškove sastavljanja ugovora, takse i dr.

7. Sve informacije i obavještenja u vezi kupovine i pregleda imovine mogu se dobiti na broj tel: 061 500 894.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button