Općenito

Projektom „Vršnjačka medijacija“ do nenasilnog rješavanja konfilkata

Nasilje u školi u posljednje vrijeme je svakodnevna pojava među učenicima i nastavnicama.Potreba za mirnim rješavanjem sukoba koji se javljaju u svakodnevnom školskom i širem društvenom okruženju je sve veća. Nasilje je postalo sve češće upo¬trebljavan obrazac komunikacije i odnosa među ljudima u svim strukturama društva: u porodici, u školi, na radnom mjestu, na ulici. Posebno zabrinjava porast nasilnih obračuna u školama širom Bosne i Hercegovine, i to porast vršnjačkog nasilja. Porast učestalosti nasilja među djecom i mladima odraz je jačanja nasilja u cijelom društvu – nasilnog rješavanja sukoba i rastuće kulture nasilja.

Kako bi ukazali na porast nasilja u našoj sredini udruženja građana „Za bolje sutra“ pokrenulo je interaktivne radionice u okviru projekta pod nazivom „Vršnjačka medijacija“.

Edin Kljajić član udruženja građana „Za bolje sutra“ jedan od koordinatora na projeketu-:

Glavni cilj je da se projektnim aktivnostima kod učenika razviju komunikacijske vještine u pregovaranju, slušanju, razumijevanju i rješavanju problema i sukoba, te da se potakne korištenje i primjena vršnjačke medijacije u svakodnevnom rješavanju sukoba u školi i svakodnevnom životu.“

Šta podrazumije pojam medijacije?

-:“Medijacija je način rješavanja konflikata i prevazilaženja nesporazuma u kome se treća, neutralna strana pojavljuje u ulozi medijatora, posrednika između sukobljenih strana. Cilj medijacije je da se sukobu priđe na konstruktivan način, da se strane u sukobu čuju i razumiju, razriješe sukob i da dođu do zajedničkog rješenja oko koga postoji saglasnost strana u sukobu i na obostrano zadovoljstvo.“

Ko učestvuje u medijaciji?

-:“Školski medijatori su osposobljene osobe-učenici koje pomažu da se konstruktivno riješe konflikti u odjeljenju-školi i omogućavaju kvalitetnu komunikaciju u školi.“

Krajnji rezultat ili dobit od medijacije je višestruka kaže Kljajić i dodaje-:

Medijacijom dobijaju i učenici i nastavnici i škola.Dobit za učenike je u tome što oni postaju aktivni u rješavanju problema, usvajaju konstruktivne modele ponašanja, poboljšava se kvalitet odnosa među vršnjacima, uče i prenose znanja i vještine na druge životne situacije, itd.Dobit za nastavnike je uvođenje novih načina rješavanja konflikta, manje vremena provode vodeći računa o disciplini u školi, dobijaju partnere-učenike u odlučivanju, bolji uslovi za rad, atmosfera i rezultati koji se odnose na obrazovnu i vaspitnu funkciju škole.
A dobit za školu je razvoj alternativa tradicionalnim načinima uvođenja discipline i rješavanja problema u školi, mijenja se opšta atmosfera i odnosi koji vladaju u školi, stvara se i njeguje poštovanje i demokratska klima, promovišu se i primjenjuju konstruktivni modeli rješavanja sukoba koji odgovaraju obrazovnoj i vaspitnoj funkciji škole
.“

Koliko učenika će biti obuhvaćeno projektom?

– „Projektnim aktivnostima bit će obuhvaćeno 42 učenika od V do IX razreda iz 14 odjeljenja pri čemu je iz svakog odjeljenja po 3 učenika od kojih je jedan predstavnik iz Vijeća učenika. Od tog broja učenika će se formirat dvije grupe od po 21 učenika. Učenici u obje grupe će proći po 12 radionica na teme vezane za medijaciju. Osim toga učenici će u periodima između dvije radionice u svojim odjeljenjima na časovima odjeljenske zajednice stečena znanja i vještine prenositi ostalim učenicima putem simulacije medijacije, tako da bi na taj način o medijaciji i načinu na koji je koristiti bilo informisano još oko 250 učenika škole. Na taj način će svako odjeljenje dobiti svoj medijatorski tim (3 učenika iz svakog odjeljenja a koji učestvuju u projektnim aktivnostima) koji će zajedno sa razrednikom posredovati u rješavanju eventualnih sukoba među učenicima.

Osim toga, grupa od 4 najaktivnija učenika će na sastanku Vijeća roditelja izvršiti prezentaciju projekta i projektnih aktivnosti simulacijom medijacije.

Pored djece učesnika u realizaciji projekta, kao korisnike projekta u UG“Za bolje sutra“ smatraju i njihove roditelje, staratelje i nastavnike kojima bi ovaj projekat trebao pomoći i u rješavanju problema u budućnosti.

A.Milunić

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button