Općenito

Konkurs za policajce u ZDK

4addc39d860682428eda9e8d96723e1e_XLVlada Ze-do kantona je, nakon analize izvještaja o radu i utrošku sredstava ministarstava u protekloj godini, donijela odluku da se pokrene procedura prijema 60 novih policijskih službenika u ovoj godini. U ponedjeljak je na stranici MUP-a ZDK objavljen Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnim činovima policajac i mlađi inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-do kantona. Javni oglas se objavljuje za: Početni čin “POLICAJAC” – 50 izvršilaca i Početni čin “MLAĐI INSPEKTOR” 10 izvršilaca.

TEKST KONKURSA ZA PRIJEM POLICAJACA I MLAĐIH INSPEKTORA

Na osnovu člana 48. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,broj: 8/06, 20/07, 9/09 i 14/13), Uprava policije (u daljem tekstu: Policijski organ) Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona , o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnim činovima policajac i mlađi inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Javni oglas se objavljuje za:

Početni čin „POLICAJAC“ …………………………………………… broj izvršilaca 50
Početni čin „MLAĐI INSPEKTOR „“ ………………………………. broj izvršilaca 10

I USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA OGLAS:

Opći uslovi za kandidate:

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane članom 46. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 8/06,20/07, 9/09 i 14/13), i to:

1. državljanstvo BiH,

2. životna dob između 18 i 27 godina za početni čin „policajac“ i do 35 godina za početni čin „mlađi inspektor“ računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas,

3. da ima najmanje IV stepen stručne spreme za čin „policajac“, a najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ECTS ili VI stepen stručne spreme za čin „mlađi inspektor“,

4. da ima zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika propisanu Pravilnikom o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ,

5. da nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,

6. da nema bezbjedonosnih smetnji u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Sl.glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09),

7. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,

8. da mu nije izrečena pravomomoćna kazna zatvora za krivično djelo,

9. da nije obuhvaćena odredbom člana IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

II POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu (obrazac) na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

1. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca,

2. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od tri mjeseca,

3. diploma o završenoj školskoj spremi IV stepena za čin policajac, a za čin mlađi inspektor diplomu o završenom prvom ciklusu visokog obrazovanja najmanje 180 ECTS bodova ili najmanje VI stepena stručne spreme ,

4. izjava kandidata ovjerena u općini ili kod notara ili potvrda/uvjerenje poslodavca ili državnog organa ili institucije da kandidat nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije i

5. izjava kandidata ovjerena u općini ili kod notara kojom kandidat potvrđuje da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Osobe kojim je UN/IPTF odbio certifikaciju, u skladu sa članom 135. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona ne podliježu općim uvjetima iz tačke 2., a kao dokaz kojim potvrđuju činjenicu da im je odbijena certifikacija dužni su i pored navedene dokumentacije dostaviti i sljedeći dokumentaciju:

1. pismenu izjavu kojom dokazuje da mu je UN/IPTF odbio certifikaciju,

2. primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojom se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Prijavni obrazac će biti dostupan kandidatima u sjedištu MUP-a ZE-DO kantona, u Zenici, Trg BiH br. 1., kao i na web stranici MUP-a ZE-DO kantona.

Kandidati su dužni u prijavnom obrascu na Javni oglas navesti serijski broj lične karte i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, a Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje (u daljem tekstu: Komisija) će po službenoj dužnosti izvršiti provjeru vjerodostojnosti izdatog dokumenata za kandidate koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku.

Napominjemo da će Komisija opći uslov koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46. stav (1) tačka h) Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su odabrani radi upućivanja na ljekarski pregled i sigurnosne provjere.

Kandidati koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku su dužni dostaviti:

1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće iz ovog oglasa i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju i u prijavnom obrascu naveli sve tražene podatke imaju pravo pristupa testiranju. Testiranje uključuje test fizičke sposobnosti u skladu sa kriterijima za utvrđivanje sposobnosti kandidata uključujući ocjenu morfološkog statusa , test općeg znanja (test informisanosti i pisani rad), intervju i ljekarski pregled (troškove ljekarskog pregleda snosi kandidat) .

Test informisanosti obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: ustavni sistem Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona; organizacija organa uprave, Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona i Zakon o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona; kancelarijsko poslovanje,prava i obaveze iz radnog odnosa; propisi iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima i javnog reda i mira i zaštite ličnih i tajnih podataka.

Pisani rad na zadatu temu sastoji se od teme iz oblasti: kulture, društveno-političkog života, rada policije u zajednici, javnog saobraćaja ili iz oblasti zakona o prekršajima ili krivičnog zakona.

Test općeg znanja bit će u skladu sa minimalnim stepenom obrazovanja za nivo kojem kandidat pristupa.

Kandidat koji ne prođe jedan od testova isključuje se iz daljnjeg procesa odabira, a eliminacioni prag predstavlja onaj broj bodova koji je dovoljan za uspjeh kandidata na testu prema kriterijima koji su sastavni dio Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika.

Kada policijski odbor odluči o svim podnesenim žalbama, policijski komesar sačinjava listu kandidata za upućivanje na ljekarski pregled i sigurnosne provjere. Ljekarski pregled kandidata obavit će se u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenim pregledima policijskih službenika MUP-a ZE-DO kantona, a bezbjednosne provjere u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Objavljivanje zakonom propisanih lista i Obavještavanje o datumu, vremenu i mjestu testiranja kandidata vršit će se na oglasnoj ploči Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona i na Web stranici www.mupzdk.gov.ba.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima neometan pristup rezultatima svojih testova.

Pravo na žalbu Policijskom odboru kandidati će ostvariti u skladu sa članom 53. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona.

Komisija na oglasnoj ploči Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona u sjedištu, kao i na Web stranici www.mupzdk.gov.ba objavit će konačnu listu kandidata upućenih na osnovnu policijsku obuku.

Odabir za prijem kandidata za čin policajac i mlađi inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona od 13.02.2014.godine i Pravilnikom o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona od 12.3.2014 godine .

Propisi po kojima će se vršiti testiranje su objavljeni na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova www.mupzdk.gov.ba

Odabrani kandidati pohađaju osnovnu obuku kao kadeti.

Međusobne obaveze kadeta i policijskog organa uređuju se posebnim ugovorom.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom (originale ili ovjerene fotokopije dokumenta) u zatvorenoj koverti kandidati mogu predavati lično na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko –dobojskog kantona, ulica Trg BiH br.1., Zenica 72 000, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, kao i slati putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko- dobojskog kantona,
Ulica Trg BiH br. 1. Zenica, 72 000
sa naznakom:
-Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje-
NE OTVARATI

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj štampi. (ponedjeljak, 17.03.)

Prijave dostavljene na drugi način i prijave koje su nepotpune, neuredne i neblagovremene i koje nisu dostavljene na predviđenom prijavnom obrascu neće se uzeti u razmatranje.

UPRAVA POLICIJE

http://mupzdk.gov.ba/konkurs.htm

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button