Općenito

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi

Naslovna1Općinska služba Općine Olovo za izbjegla i raseljena lica obaviještava javnost da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi na području BiH.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava/zahtjeva/projekata fizičkih i pravnih lica za dodjelu donacije Vlade Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi sa sljedećim
specifikacijama:
1. Traktori sa priključcima (komada 180);
2. Motokultivatori sa priključcima (komada 70);
3. Motorne pile (komada 100);
4. Oprema za mljekarstvo:
a) 50 setova za mužu;
b) 40 spremnika za hlađenje mlijeka;
c) 20 uređaja za analizu mlijeka.
II-Pravo na podnošenje zahtjeva
Prijavu/zahtjev/projekat na Javni poziv mogu podnijeti:
2
1. Fizička lica: povratnici i raseljene osobe – poljoprivredni proizvodači ili oni povratnicii /ili
raseljene osobe koje se bave drugom djelatnošću u vezi sa namjenom ove donacije;
2. Pravna lica:
a) udruženja koja okupljaju povratnike i raseljene osobe – poljoprivredne proizvođače;
b) zemljoradničke zadruge, čiji su članovi i kooperanti povratnici i raseljene osobe-poljoprivredni
proizvođači.
c) preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom a čiji su osnivači i/ili
uposlenici povratnici i raseljene osobe.
III-Opšti kriteriji
1. Opšti kriteriji su obavezujući za sve potencijalne korisnike;
2. Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika donacije su:
2.1. Opšti kriteriji za fizička lica
a) Da je raseljena osoba u BiH ili povratnik;
b) Da posjeduje imovinu i druge resurse potrebne za bavljenje poljoprivredom ili drugom
djelatnošću u vezi sa namjenom predmetne donacije
Dokazi: Potvrda o statusu povratnika ili raseljenog lica izdata od strane nadležnog organa
uprave
-ZK izvadak, posjedovni list ili dokaz o stočnom fondu iz registra;
(original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci) ili ugovor o zakupu ili drugom pravnom
osnovu za korištenje;
2.2. Opšti kriteriji za pravna lica
Da je podnosilac zahtjeva za donaciju registrovani pravni subjekt za poljoprivrednu ili drugu
djelatnost u vezi sa namjenom donacije, koji spada u jednu od kategorija pravnih subjekata:
a) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju udruženje čiji su članovi povratnici ili raseljene
osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa
namjenom ove donacije;
b) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju zemljoradnička zadruga koja se bavi
poljoprivrednom djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa namjenom ove
donacije čiji su članovi ili kooperanti povratnici ili raseljene osobe;
c) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju manjeg preduzeća koje se bavi poljoprivrednom
djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa namjenom ove donacije a čiji su
osnivači i/ili usposlenici povratnici ili raseljene osobe.
Dokazi:
a) Ovjerena kopija akta o registraciji;
b) Lista članova, kooperanata i zaposlenih ovjerena od strane nadležnog organa uprave
da se radi o povratnicima i raseljenim licima.

Ostale detalje pogledajte u Javnom pozivu koji je ovdje dostupan;

javni poziv za kinesku donaciju 21 2 2014 – bos
Javni poziv je otvoren do 02.04.2014,objavljen je na stranici Ministrastva za ljudska prava i izbjeglice na adresi;
http://www.mhrr.gov.ba/izbjeglice/default.aspx?id=6&langTag=bs-BA

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button