Općenito

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima–djeci branilaca za školsku 2014./2015.godinu

215878_486190494737304_1061382961_n

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca
za školsku 2014./2015.godinu
I. Sredstva namjenjena za nabavku obaveznih udžbenika:

Za potrebe školovanja i nabavke udžbenika djeci branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na područja Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona u školskoj 2014/2015.godini realizovati će se sredstva utvrđena Programom utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu Ministarstva za boračka pitanja, a po odluci ministra Ministarstva.
Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

II. Pravo učešća na konkursu imaju: – djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca bez oba roditelja i djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca iz porodica sa troje i više djece na školovanju;
– djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
– djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
– djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;
– djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
– djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;
2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva samostalni djelatnici;
3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 150,00 KM;
IV. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine obaveznih udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
– ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;
– socijalno-ekonomska situacija;
– učešće u Oružanim snagama;

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite Kantona i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze: – ovjerena kopija đačke knjižice,odnosno svjedočanstva iz predhodne godine;
– ovjerena kućna lista;
– uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
– ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;
– potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).
– potvrda o predatim udžbenicima iz predhodne školske godine općinskom udruženju branilaca i članova njihovih porodica.

VI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu i sve druge potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
Konkurs je otvoren do 23.jula 2014
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button