Općenito

Poziv nezaposlenim sa područja općine Olovo za učešće u projektu “Zajedno u obnovi”

Olovo pod vodom Federalni zavod za zapošljavanje nedavno je uputio poziv korisnicima Programa javnih radova „Zajedno u obnovi“ a to su poslodavci registrovani u Federaciji BiH, i to: javna preduzeća, jedinice lokalne samouprave, federalne i kantonalne institucije/ustanove, poslovni subjekti i nevladine organizacije koje sarađuju sa pomenutim institucijama na poslovima otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih nesreća.

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja/radnog angažovanja najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih priotitetno sa područja Federacije BiH ugroženih prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima na poslovima otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih nesreća.

S tim u vezi Općinski načelnik Đemal Memagić u fazi je sklapanja ugovora sa Federalnim zavodom za zapošljavanje 100 osoba srednje stručne spreme ili KV radnika sa područja cijele općine Olovo. Projekat koji nosi naziv „Zajedno u obnovi“ podrazumijeva izvođenje radova a obuhvata oblasti: gradske čistoće, čišćenja obala i korita rijeka, sanacija lokalnih puteva, sanacije divljih deponija, pomoć osobama koje su pretrpjele štetu u periodu poplava i klizanja tla te drugih poslova koji imaju za cilj vraćanje ljepote općini Olovo kakva je bila prije prirodne nesreće poplave i klizanja tla. Projekat zapošljavanja odnosi se na period od 3 mjeseca gdje bi uposlenici imali uredno izmirenu platu i doprinose iz penzijsko – invalidskog osiguranja.
Uslov je da su osobe registrirane na birou za zapošljavanje. Rok za prijavu je petak 18.07.2014.godine do 16.00 sati. Molimo građane za razumijevanje u pogledu kratkog roka za prijavu.

U prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac (preuzeti i popuniti u šalter sali Općine Olovo)
2. Kopiju lične karte
3. Radnu knjižicu
4. Uvjerenje o stručnoj spremi (diploma)
5. Ljekarsko uvjerenje
6. Uvjerenje sa Biroa Olovo da se nalazi na evidenciji nezaposlenih.

Prijave uz kopletiranu dokumentaciju se predaju lično u Općini Olovo.
Za sve informacije i pojašnjenja pozvati Fahrudina Čolakovića – osobu za koordiniranje projekta na broj 061-586-077 ili e-mailom na cz@olovo.gov.ba

Više informacija na stranicama Općine Olovo i Federalnog zavoda za zapošljavanje;
http://www.olovo.gov.ba/aktuelnosti/najnovije/323-poziv-za-zaposljavanje-ucestvovanje-u-projektu-zajedno-u-obnovi,
http://www.fzzz.ba/vijesti/prijavite-se-na-program-javnih-radova-zajedno-u-obnovi

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button