Općenito

Od 01. januara 2015 skuplja struja!

g.phpRegulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK održala je 23.12.2014 svoju 21. redovnu sjednicu na kojoj data saglasnost na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar i cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
Od 01. januara 2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalifikovani kupci, čime ostvaruju pravo na slobodan izbor snabdjevača električnom energijom, a takođe prestaju važiti tarifni stavovi za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima.
Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da je FERK nadležan za nadzor tržišta električne energije, za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača do potpunog otvaranja tržišta električne energije ili davanja saglasnosti na cijene usluge javnog snabdjevača nakon potpunog otvaranja tržišta električne energije.
U tom smislu, FERK je donio Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača, kojim je između ostalog propisano da javni snabdjevač predlaže cijene, po kojima isporučuje električnu energiju u okviru univerzalne usluge, u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH.
Cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar za kupce iz kategorije domaćinstva povećana je za 1,97% u odnosu na dosadašnje tarifne stavove za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima ovog preduzeća. Za kategoriju ostala potrošnja cijena je smanjena za 3,59%. Uvedene su nove grupe potrošnje IV i V unutar ove kategorije, u koje spadaju: jaslice, obdaništa, domovi za smještaj djece, učenika, studenata, vjerskih službenika, invalida, lica sa umanjenom sposobnošću, staraca i penzionera, hospiciji, ustanove socijalne zaštite, javne kuhinje, uredi humanitarnih organizacija i crvenog krsta, udruženja hendikepiranih lica, vjerski objekti, privredna društva, ustanove i organizacije lica sa invaliditetom, male pumpe za vodu, priključne snage do 5 kW, koje su namijenjene za domaćinstva i privredna imanja i mini farme priključne snage do 5 kW. Ove dvije nove grupe imaju iste cijene/tarife kao i kupci iz kategorije domaćinstvo.
Cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za kupce iz kategorije domaćinstva povećana je za 4,33% u odnosu na dosadašnje tarifne stavove za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima na području snabdijevanja ovog elektroprivrednog preduzeća, dok je povećanje u kategoriji ostala potrošnja u iznosu od 0,88%.
Cijene usluge javnog snabdjevača, koje uključuju cijenu nabavke električne energije, cijenu usluge snabdijevanja javnog snabdjevača i cijenu usluge korištenja prenosne/distributivne mreže, primjenjuju se od 01.01.2015. godine.

FERK je donio i odluke o jediničnim naknadama za priključenje na distributivnu mrežu JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u kojima je jedinični iznos naknade za priključenje objekta na niskonaponskom nivou distributivne mreže 195 KM/kW, što u odnosu na dosadašnju znači pojeftinjenje za 12,55%, te jedinični iznos naknade za priključenje objekta na srednjenaponskom nivou distributivne mreže 140 KM/kW, što je za 3,11% niže, za oba elektroprivredna preduzeća.

Takođe, FERK je na sjednici donio Odluku o izmjeni odluke o referentnoj cijeni električne energije koja iznosi 0,105696 KM/kWh, te Odluku o privremenoj regulatornoj naknadi za period prvih šest mjeseci 2015. godine.

FERK je nezavisna komisija čiji je cilj zaštita kupaca, proizvođača, distributera, snabdjevača i trgovaca električnom energijom. FERK radi na uređivanju njihovih međusobnih odnosa u skladu sa Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button