Općenito

Javna rasprava, Sanacija deponije komunalnog otpada na lokaciji „Gradina“, općina Olovo najavljena za 10.03.2015.

imagesOpćina Olovo, dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o uticaja na okoliš za – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja na lokaciji „Gradina“ općina Olovo.
Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska firma „Enova“ iz Sarajeva.
U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora Općina Olovo- projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.
Kako bi se dala prilika javnosti da da svoje mišljenje Javna rasprava će se održati, 10.03.2015. godine sa početkom u 12.00 sati u Olovu u prostorijama Općine Olovo.
Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma a isti je objavljen 16.02.2015.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo
Studija o uticaju na okoliš-netehnički rezime na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1114/

Za više informacija svi zainteresovani mogu se obratiti Službi za ekonomske poslove u Općini Olovo, 032/829-567 ,faks: 032/829-568.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button