Općenito

DRUGI poziv poreznim obveznicima da iskoriste mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode

novac(13)Porezna uprava FBiH po drugi put poziva porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31.12.2014. godine da podnesu zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode u skladu sa Zakonom o o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 86/15).

Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Zakonom je propisano da ako porezni obveznik plati dug najkasnije do 31.12.2016. godine zatezena kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31.12.2014. godine se otpisuje u cjelosti, a ako porezni obveznik dug plati u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine, otpisat će mu se obračunata kamata u iznosu od 50%.

Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu obrasci.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu kontakti.

Obveznici iskoristite zakonske mogućnosti, platite dug za poreze i uštedite novac od zateznih kamata na javne prihode.

Služba za odnose s javnošću

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button