Općenito

Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini (Program utroška budžetskih sredstava-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)

671e1b97d5db31a8bc1d973f463cac5a_LZenica, 07.03.2016. godine-Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 46 .sjednici, je usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera za 2015. godinu. U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, predviđena su finansijska sredstva u iznosu do 1.500.000,00 KM. za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima,
Alokacija ovih sredstava utvrđena je Programom utroška budžetskih sredstava u 2015. godini.
Međutim, nakon usvajanja Izmjena Budžeta Kantona za 2015. godinu, utvrđen je iznos za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 950.000,00 KM, a utrošeno je 854.245,73 KM, i to za:

1. Subvencioniranje administrativnih troškova 394.000,00 KM
2. Subvencioniranje inovatora 5.000,00 KM
3. Subvencioniranje uvođenja međunarodnih standarda 82.000,00 KM
4. Subveniconiranje investicija u obrtu 42.853,93 KM
5. Subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u hotelima 9.218,00 KM
6. Subvencioniranje novih poslovnih ideja 11.741,00 KM
7. Subvencioniranje jačanja konkurentnosti 289.432,80 KM
8. Subvencioniranje nastupa na sajmovima 20.000,00 KM

UKUPNO: 854.245,73 KM

Može se zaključiti da je realizacija poticaja u 2015. godini bila relativno uspješna. Zbog malog broja urednih aplikacija nisu utrošena sva sredstva za poticaje planirana za 2015. godinu.

Realizacija poticaja provedena je na osnovu Odluka Vlade Kantona, Kriterija i Javnih poziva za svaki poticaj pojedinačno.
Osnovni kriteriji su jedinstveni za sve vrste poticaja, a odnose se na uredno izmirivanje: poreza, uključujući i indirektne, te doprinosa (zdravstveno, penziono osiguranje).
Posebni kriteriji su vezani za vrstu poticaja, a odnose se na: odobrenje za upotrebu objekta, certifikat za uveden međunarodni standard, dobivena upotrebna dozvola za izgrađeni industrijski objekat, dokaze o realiziranoj investiciji i drugo.

Realizacija svih poticaja ima karakter refundacije, odnosno poticaja nakon realizacije aktivnosti po kriterijima. Ovaj metod garantuje potpuno postizanje ciljeva i efekata poticaja.

Ministrstvo za privredu

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button