Općenito

Usvojena informaciju o koncesijama na vodama za 2015. godinu

32cba9d5e1afedb46c47fa30f684447b_LZenica, 28.04.2016. godine- Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, usvojila je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Informaciju o koncesijama na vodama za 2015. godinu i uputila je u dalju Skupštinsku proceduru.
Informacija sadrži podatke o dodijeljenjim koncesijama za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja, eksploataciju termo-mineralne vode i koncesijama malih hidroelektrana (MHE) na području Zeničko-dobojskog kantona.
Od donošenja Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona, aktivnosti na dodjeli koncesija vođene su uglavnom na osnovu samoinicijativnih ponuda/zahtjeva, a odnosile su se na dodjelu koncesija za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja i izgradnju hidroelektrana za proizvodnju električne energije za postrojenja locirana na površinskim vodama II. kategorije, snage do 5 MW iz nadležnosti Kantona.
Do kraja 2015. godine dodijeljeno je 8 koncesija za eksploataciju vode radi flaširanja koncesionarima sa područja općina: Tešanj (6), Maglaj (1) i Olova (1) i 1 koncesija za eksploataciju termo-mineralne vode na području općine Olovo. Koncesije su date na period od 30 godina.
U istom periodu do kraja 2015. godine dodijeljeno je 14 koncesija za izgradnju malih hidroelektrana, i to: na području Općine Zavidovići – 5, Grada Zenice – 4, Općine Vareš – 1, Općine Kakanj – 3 i Općina Olovo -1. Do sada je izgrađeno i pušteno u pogon pet malih hidroelektrana: MHE „Bisrtičak“ i MHE „Čajdraš“ na području Grada Zenica i MHE „Čardak“, MHE Rujevica-ušće i MHE Botašnica-ušće na području općine Zavidovići.
Trenutno se na osnovu samoinicijativnih ponuda vode dva postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju vode radi flaširanja i jedan postupak za dodjelu koncesije za izgradnju malih hidroelektrana.
U 2015. godini po osnovu koncesionih naknada uplaćeno je ukupno 336.299,66 KM, što je značajno više u odnosu na 2014. godinu, u kojoj je uplaćeno 106.136,99 KM

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button