AktuelnoOlovo

Poziv potencijalnim korisnicima sredstava Budžeta Općine za 2019. godinu

Na osnovu člana 15.-28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) pozivaju se potencijalni korisnici da dostave zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta u 2019. godini.

Prijedlog finansijskog plana treba da sadrže:

1. namjenske i vlastite prihode i primitke,
2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period (budžetska i naredne dvije godine) razvrstane
po budžetskim klasifikacijama na nivou analitičkog konta,
3. planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih (za budžetsku i naredne dvije godine) za koje
se traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima,
4. plan nabavke stalnih sredstava koji mora biti usklađen sa finansijskim planom korisnika,
5. obrazloženje finansijskog plana,
6. plan izdataka za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja utvrđenih DOB-om,
posebnim zakonima ili drugim propisima,
7. zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu i
8. izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz člana 44. Zakona.

Obrazloženje prijedloga finansijskog plana treba da sadrži: kratak opis djelokruga rada, opis i obrazložene programe, zakonske i druge osnove na kojima se zasnivaju programi, usklađene programe sa ciljevima, strategijom i drugim dokumentima dugoročnog razvoja, ciljeve i pokazatelje na kojima se zasnivaju rezultati i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa zasnovanim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti korisnika u prethodnoj godini i ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Na osnovu pristiglih finansijskih planova, koji su planirani realno i ekonomično, utvrditi će se prioriteti.

Potencijalni korisnici dužni su svoje finansijske planove dostaviti Službi za ekonomske poslove do 07.09.2018. godine.

Neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button