ObrazovanjeOlovo

OŠ „Hasan Kikić”Solun vrši upis polaznika u programe formalnog -osnovnog obrazovanja odraslih

JU OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KIKIĆ“ SOLUN- OLOVO VRŠI UPIS polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/19. god

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 h na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KIKIĆ“ SOLUN , 71 340 OLOVO
– sa naznakom:
Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog
obrazovanja odraslih za školsku 2018/2019.godinu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
4. CIPS (original)
5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje;

OPĆI I POSEBNI USLOVI:

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;
b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;
c) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 02.11.2018. godine.
Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti
svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 290.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button