ObrazovanjeOlovo

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima Medicinskog fakulteta sa područja općine Olovo

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO , raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima Medicinskog fakulteta u akademskoj 2018/2019 godini.

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti Medicinskog fakulteta koji imaju prebivalište na području općine Olovo, a koji se školuju na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini pod uslovom da ne primaju stipendiju ili kredit od drugog davaoca, te da su upisani na 4., 5. ili 6. godina studija.

Za akademsku 2018/2019 godinu dodjeljuje se 1 stipendija.

Visina mjesečne stipendije iznosi 200,00 KM.
Stipendija se dodjeljuje u 10 jednakih rata počevši od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine i isplaćivaće se 10 (deset) mjeseci.
Stipendija se ne dodjeljuje u mjesecu julu i avgustu.

Po sprovedenom konkursu sačiniće se Ugovor o stipendiranju studenta, kojim će se bliže
urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.
Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke.
Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti:

-Zahtjev za dodjelu stipendije
-Dokaz da je student u akademskoj 2018/2019 godini upisao 4.,5. ili 6. godinu Medicinskog fakulteta
-Izjavu da student nije stipendista nekog drugog organa ili institucije Općina/Notar
-Prijavu stalnog mjesta boravka /CIPS/ MUP ZDK, PU Olovo – odjeljenje CIPS-a

Konkurs je objavljen 01.11.2018.godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Zahtjev za stipendiju sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predati lično na protokol
JZU BRC “AQUATERM” OLOVO ili putem pošte na adresu:
JZU BRC “AQUATERM” OLOVO, Branilaca bb, 71340 Olovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti kod sekretara JU “AQUATERM” OLOVO na broj telefona: 032/829-606.

DIREKTOR
JZU BRC “AQUATERM”
OLOVO:

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button