OlovoPrivredaTurizam

O D L U K A O KRITERIJIMA ZA VRIJEDNOVANJE ZAHTJEVA INVESTITORA ZA IZGRADNJU TURISTIČKIH NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE OLOVO

Na osnovu člana 8. stav 3. alineja 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), člana 12. i 18. Statuta Općine Olovo („Službeni glasnik Općine Olovo, broj: 2/07 i 4/08), na osnovu zaključaka sa sastanka održanog dana 31.05.2018. godine u predmetu izgradnja turističkih naselja na području općine Olovo utvrđenih između Općine Olovo i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, Općinsko vijeće Općine Olovo, na sjednici održanoj dana 02.11.2018. godine

O D L U K A O
KRITERIJIMA ZA VRIJEDNOVANJE ZAHTJEVAINVESTITORA
ZA IZGRADNJU TURISTIČKIH NASELJA
NA PODRUČJU OPĆINE OLOVO

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za vrednovanje pojedinačnih zahtjeva investitora za izgradnju turističkih naselja na području općine Olovo.

Član 2.

Vrednovanje pojedinačnih zahtjeva investitora za izgradnju turističkih naselja na području općine Olovo vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

1. PLANERSKI
 Ograničenja u smislu zaštite prirodnih resursa (vode, mineralna nalazišta, šumsko žemljište, poljoprivredno zemljište),
 Zaštitne zone (zone sanitarne zaštite izvorišta voda za piće, zaštita tekućih voda, postojeći i planirani infrastrukturni – saobraćajni, komunalni i energetski) koridori)
 Zone specijalne zaštite,
 Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe (kulturno-historijski spomenici, spomenici prirode),
 Ugrožena područja (mine, klizišta, plavna područja),
 Površine predviđene za eksploataciju – koncesiona polja.

2. TEHNIČKI
 Geološke karakterstike tla – pogodnost zemljišta za gradnju,
 Mogućnost vodosnabdijevanja,
 Zbrinjavanje otpadnih voda,
 Zbrinjavanje otpada,
 Priključak na saobraćajnu infrastrukturu,
 Priključak na elektro-mrežu i ostalu infrastrukturu.

3. EKONOMSKI
 Upošljavanje lokalnog stanovništva,
 Upošljavanje lokalnih preduzeća,
 Veličina investicije,
 Benefiti oko uređenja zemljišta (program prijateljskog okruženja, renta, druge pogodnosti).

4. SOCIJALNI
 Tip naselja (otvorena ili zatvorena)
 Korisnici (Ko su korisnici i u kom priodu bi kapaciteti bili korišteni?)

5. OPĆI
 Postojanje pisma namjere,
 Postojanje idejnog projekta/rješenja,
 Postojanje saglasnosti Općine/Kantona,
 Rok za implementaciju projekta,
 Garancija investitora za realizaciju projekta i kakve će sankcije snositi investitor ukoliko ne ispoštuje iste (predugovor i sl.)
 Saglasnost MZ na čijem području se implementira projekat (gradi turističko naselje)
Član 3.

Pojedinačne zahtjeve investitora, prema utvrđenim kriterijima u članu 2. ove Odluke, detaljno analizirati.

Na osnovu analiza iz stava 1. ovog člana napraviti konačan prijedlog lokacija i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Član 4.

Lokacije koje prema kriterijima iz člana 2. ispunjavaju uslove, odnosno zemljište namjenjeno izgradnji tirističkih naselja u Prostornom planu općine Olovo definisati kao „građevinsko zemljište vanurbanog područja“ za potrebe izgradnje turističkih naselja (resort naselja).

Član 5.

Ova Odluka koju možete pogledati u prilogu, stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA
Enida Brkić, dr med.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button