AktuelnoOpćenito

Zbog najavljenih novih snježnih padavina Federalna uprava civilne zaštite izdala upozorenje Službama CZ i stanovništvu

U vezi sa informacijom dostavljenom od strane Federalne uprave civilne zaštite shodno izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o nastupajućim intezivnim sniježnim padavinama, koje će za posljedicu imati povečanje sniježnog pokrivaća i do metar visine, Služba civilne zaštite Olovo obavještava građane, sva pravna i fizička da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti za zaštitu života, zdravlja i imovine. Pored intezivnih sniježnih padavina očekuju se i niske temperature koje će dodatno otežati redovne i svakodnevne aktivnosti stanovništva i ostalih subjekata. U vezi sa istim, stanovništvo treba obezbijediti u dovoljnim količinama:
– hranu i lijekove
– ogrev
– pitku vodu
– sredstva za čišćenje snijega
– ostale potrebštine domačinstva.

Takođe skrećemo pažnju na trenutno stanje u vezi sa pojavom ledenica na stanbenim i javnim objektima koji predstavljaju prijetnju, te je neophodno poduzimanje preventivnih mjera uklanjanja ledenica na mjestima gdje je to moguće, kao i postavljanje obavještenja o postojanju istih. Navedenu obavezu imaju upravitelji ili vlasnici stanbenih objekata odnosno, korisnici ili vlasnici poslovnih prostora na području općine a u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.
Napominjemo obaveze svih građana, pravnih i fizičkih lica, propisane Odlukom o komunalnom redu Općine Olovo kada su u pitanju sniježne padavine i obavezne mjere koje su u obavezi poduzeti od kojih izdvajamo:

Član 88.

Za uklanjanje snijega i leda sa gradskih saobraćajnih površina ( ulica i cesta ) odgovorno je preduzeće kojem su povjereni ovi poslovi.
Za uklanjanje snijega i leda sa staza, stajališta i puteva na javnim površinama odgovorno je preduzeće kojem su povjereni ovi poslovi.
Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorno je pravno ili fizičko lice koje je korisnik poslovnih prostora u tim zgradama.
Za uklanjanje snijega i leda sa krovova stambenih zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova u njima.
Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobuskih stajališta i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje ovih površina.
Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada odnosno vlasnici i korisnici stanova i poslovnih prostora u zgradi. Izuzetno, za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred poslovnih objekata odgovorni su korisnici tih objekata.
Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje, odgovorni su korisnici kioska i pokretnih uređaja.
Za uklanjanje snijega i leda sa taksi stajališta odgovorno je udruženje taksista, odnosno taksisti koji koriste stajalište.

Član 90.

Zabranjeno je:

– iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare,
– bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu,
– zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova,
– deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine,
– sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama.

Od građana, pravnih i fizičkih lica, očekujemo aktivno učešće u otklanjanju sniježnog pokrivaća i ledenica a u skladu sa propisanim obavezama kako bi nastupajuće dane dočekali spremno.
Za sve građane, pravna i fizička lica koja ne budu poštovala propisane obaveze bit će preduzete rapresivne mjere propisane zakonom.

Ova obavijest dostavljena
1. Radio Olovo
2. Oglasna ploća općine Olovo
3. Stambeni i javni objekti X 10
4. Evidencija

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button