ObrazovanjeVijesti iz ZDK

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK I ŠVICARSKI CARITAS POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU POPOiO

zdk.ba

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić, predsjednica Asocijacije za razvoj LEDA Adela Mehinagić i direktor Caritasa za Bosnu i Hercegovinu Daniel Bronkal potpisali su danas memorandom o saradnji na promociji predškolskog odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu, prvenstveno realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu (POPOiO).

Caritas Švicarske je nosilac projekta “Predškolsko obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine” (PEACH), a partner u implementaciji ovog projekta u Zeničko-dobojskom kantonu je lokalna nevladina organizacija Asocijacija za razvoj LEDA, koja djeluje u uskoj saradnji sa tri predškolske ustanove: JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” iz Kaknja, JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i JU Gradski dječiji vrtić Zavidovići, kao i osnovnim školama u kojima se realizuje cjeloviti razvojni program u godini pred polazak u školu.

Projekat “Predškolsko obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine” ima za cilj promociju pristupa kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju koje doprinosi cjelovitom razvoju predškolskog djeteta i daje snažne temelje za dalje obrazovanje djeteta. Pored toga, projekat uključuje i aktivnosti zagovaranja značaja predškolskog odgoja, a ciljevi projekta su omogućavanje pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju djeci iz ranjivih kategorija, pružanmje prijatnog okruženja za djecu te poboljšanje predškolskog odgoja i obrazovanja kroz nove načine i savremenu metodologiju rada, socijalnu uključenost i prava djeteta, sa posebnim naglaskom na ranjive kategorije djece.

Kao partner švicarskog Caritasa, LEDA je tokom protekle školske 2018/2019. godine realizovala aktivnosti u predškolskoj ustanovi i osnovnim školama vezanim za program POPOiO, te je u saradnji i dogovoru sa predstavnicima resornog ministarstva izvršila procjenu kapaciteta dvanaest osnovnih škola, od kojih je izabrala četiri područne osnovne škole u cilju poboljšanja kvaliteta POPOiO u ruralnim područjima općina Zenice, Zavidovića i Kaknja, i to: Područna škola u sastavu OŠ “Ahmed Muradbegović” Kakanj, PŠ “Termoelektrana” JU OŠ “15.April” Kakanj, PŠ “Dolina” JU OŠ “Druga osnovna škola” Zavidovići i PŠ “Lokvine” JU OŠ “Ahmed Muradbegović” Zenica.

zdk.ba

U školskoj 2019/2020. godini predviđena je realizacija javne kampanje o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu, sa posebnim fokusom na socijalno ranjive porodice, opremanje i/ili renoviranje prostora za realizaciju obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (jedne prostorije), nabavka namještaja, didaktičkog materijala, igračaka i potrošnih materijala, realizacija tematskih roditeljskih sastanaka sa roditeljima čija su djeca uključena u POPOiO u cilju boljeg razumijevanja značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za pravilan rani razvoj djece, održavanje komunikacije sa roditeljima u cilju praćenja napretka djeteta, nabavka užina na dnevnoj osnovi za grupu do 25 djece koja budu uključena u POPOiO u školskoj 2019/2020. godini te nabavka higijenskih sredstva za održavanje prostora u kojem se realizuje POPOiO.

Za vrijeme trajanja PEACH projekta, ali i nakon njegove implementacije, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport će obezbijediti plate profesora predškolskog odgoja i obrazovanja za realizaciju POPOiO u školskoj 2019/2020. godine, kao i naredne dvije godine, obezbijediti izvještavanje od strane angažovanih profesora za realizaciju POPiO u odabranim školama, u skladu sa smjernicama LEDE, kao i pružiti sve potrebne informacije neophodne za praćenje napretka projekta, zatim osigurati redovno čišćenje prostorija koje se koriste u svrhu projektnih aktivnosti, pružiti podršku pri realizaciji programa POPOiO na četiri lokacije tokom cijelog trajanja aktivnosti, odobriti učešće profesora predškolskog odgoja i obrazovanja u edukacijama koje će biti obezbijeđene od strane Caritasa Švicarske u cilju unapređenja realizacije POPOiO, osigurati da se prostorije namijenjene za realizaciju POPOiO, kao i didaktički materijal koriste isključivo za realizaciju ovog programa kao i da se čuvaju za naredne generacije djece koje će koristiti isti didaktički materijal, te podržati nesmetan monitoring aktivnosti u školama i vrtićima koje su podržane projektom.

Press služba ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button