Općenito

JKP «Bioštica»-objavljuje Javni oglas za prodaju vozila

Na osnovu Odluke o prodaji teretnog vozila broj 2/01-341/19 od 26.09.2019. godine, Komisija za provođenje postupka javne prodaje – licitacije  objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRODAJU IZAMORTIZOVANOG VOZILA, PUTEM JAVNE PRODAJE – LICITACIJE, ZATVORENIM PISANIM PONUDAMA

1.PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je prodaja izamortizovanog (neispravno, za dijelova) vozila preduzeća JKP «Bioštica» d.o.o. Olovo (u daljem tekstu: preduzeće), prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

Red.br. Marka i tip vozila Reg. Oznaka Snaga i zapremina motora Broj šasije Vrsta goriva God. Proizv. Opis stanja vozila Početna cijena
1. VOLKSWAGEN 247 ODJAVLJENO 57 (kw) 1577 (ccm) WV2ZZZ70ZNH095387 DIZEL 1992. NEISPRAVNO 551,13 KM

2. NAČIN PRODAJE

2.1. Vozilo koje je predmet prodaje – licitacije, prodaje se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za vozilo koje je predmet prodaje.

3.PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na prodaji – licitaciji imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe.

4. PREGLED VOZILA

Vozilo koje je predmet prodaje – licitacije može se pogledati u krugu preduzeća u lici Sarajevska bb. u Olovu, svaki radni dan, počev od dana objave Javnog oglasa u terminu od 1000 do 1400 h, uz prethodnu najavu prodavcu na broj: 032/828-430 i 061/757-324.

5. DOSTAVLJANJE PONUDE

Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati marku, tip i broj šasije vozila  za koje se ponuda dostavlja, sa naznakom:

«PONUDA ZA PRODAJU IZAMORTIZOVANOG VOZILA PUTEM LICITACIJE – NE OTVARATI».

Rok za dostavljanje ponuda je 09.10.2019. godine u 1200 h na protokol preduzeća u Olovu, ul. Školska br. 3. sve ponude dostavljene nakon ovog roka, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 09.10.2019. godine u 1230 h u prostorijama preduzeća.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u licitaciji.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 09.10.2019. godine u 1230 u prostorijama preduzeća.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnim za učešće u licitaciji.

6. SADRŽAJ PONUDE

– Podaci o fizičkoj osobi (ime, prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta – neovjerena);

– Podaci o pravnoj osobi (kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji preduzeća, ovjerena pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona);

– Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM);

– Marka, tip, registarske oznake vozila (ako posjeduje), broj šasije;

– Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe;

– Prihvatljivom ponudom se smatra svaka ponuda koja sadrži elemente pobrojane u tački 6. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene vozila.

– Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač.

7. POSTUPAK PRODAJE – LICITACIJE

– Predsjednik komisije otvara pristigle ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži:

naziv ponuđača, redni broj, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

– Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljnjem postupku licitacije.

– Komisija nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu i o tome usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik komisije proglašava pobjednika licitacije koji je dostavio najpovoljniju ponudu.

– Ako se na poziv za prodaju – licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

– Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju – licitaciju i odabrati najpovoljnijeg ponuđača.

– Kriterij za prodaju je najveća ponuđena cijena prihvatljive ponude.

8. OBAVEZE KUPCA

– Ponuđač, odnosno kupac čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije.

– Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora.

-Uplata se vrši na sljedeći način:

  • Primalac: JKP „Bioštica“d.o.o. Olovo,
  • Žiro račun otvoren kod «UniCredit Bank» d.d.: 338-900-22009417-47,
  • Svrha doznake: Broj ugovora/fakture

– Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac.

– Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

– Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, Preduzeće će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

9. DODATNE INFORMACIJE

Prodaja vozila vrši se po principu viđeno – kupljeno, bez mogućnosti naknadnih pregovora, žalbi i reklamacija, koje se neće razmatrati.

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom – licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan, u vremenu od  0800 do 1500 h,  na brojeve: 032/828-430 i 061/757-324.

– Preduzeće zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

                                                        Predsjednik komisije: Adem Karamović

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button