AktuelnoOlovo

U toku javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Olovo za 2020.godinu

Nacrt Budžeta općine Olovo, koji je usvajanjem i zaključkom OV Olovo, na sjednici 29 novembra, upućen u javnu raspravu, koja će trajati 15 dana od tog datuma- dakle do 13.12.2019.god. (petak) kada će se održati centralna javna rasprava u 15:00  sati u Sali OV Olovo,  utvrđen je u iznosu od 4.064.700 KM što je u odnosu na budžet tekuće 2019. godine manje za 32.300 KM ili 0,8%.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu od 1.210 000 KM što je 90 hiljada manje od aktuelnog budžetskog plana za 2019.godinu i u tom smanjenju planiranih prihoda treba tražiti razloge manjeg budžetskog okvira za 2020 godinu.

Važno je u ovom kontekstu podsjetiti da se svi prikupljeni prihodi po osnovu indirektnih poreza  (PDV-a, carina, akciza…) uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave za Indirektno oporezivanje BiH odakle se djele na slijedeći način:

  1. Prvo se podmiruje račun rezervi
  2. Potom se vrši raspodjela sredstava potrebnih za finansiranje institucija BiH
  3. Potom se odvoje sredstva potrebna za otplatu vanjskog duga
  4. I na kraju se preostala sredstva raspoređuju između eniteta i Brčko distrikta

Od 36,20 % sredstava koliko u preraspodjeli pripada Federaciji – 51, 23 % se proslijeđuje Kantonima, koji od toga potroše 43 % , a Općinama odnosno jedinicama lokalne samouprave pripadne 8,4 % .U preostalim procentima 3, 9 % pripada direkciji cesta i 0,25% za funkcionisanje grada Sarajeva.

Tako, prema planu, odnosno Nacrtu budžeta, općina Olovo planira od Indirektnih poreza ostvariti prihode od 1.210.000,00 KM, dok su neporezni prihodi, koji se odnose na opštinske naknade i takse, novčane kazne i ostale prihode, planirani u iznosu od 833.700,00 KM. Grantovi od FBiH (400.000,00) i Kantona (700.000,00) planirani su u iznosu od 1.100.000,00 KM.

Najveća pojedinačna stavka u rashodovnoj strani se odnosi na plaće i naknade troškova zaposlenika Općine Olovo i u Nacrtu budžeta ta stavka planirana je u iznosu 1.154.500,00 KM, što predstavlja bizu 30% ukupnog budžetskog iznosa. Na stavci tekućih grantova sa koje se finansiraju  drugi nivoi vlasti, neprofitne organizacije i pojedinci, subvencije i podsticaji je planiran iznos od 866.500,00 KM.  

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button