ObrazovanjeOlovo

JAVNI KOKURS za upis polaznika u programe formalnog –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

OŠ “Hasan Kikić”Solun objavljuje JAVNI KOKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

Na osnovu Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih, OŠ „Hasan  Kikić“ Solun raspisuje:

JAVNI KONKURS„NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. godinu

1. OPĆI I POSEBNI USLOVI:

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;

b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od

15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je

starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;

c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog

obrazovnog programa.

2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

            RAZRED                                             BROJ POLAZNIKA

            Od prvog (I) do petog (V) razreda               20 (dvadeset)

            Od šestog (VI) do devetog (IX) razreda      40 (četrdeset)

3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje

Za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,

Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom,

konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom

nastavom i na drugi primjeren način.

4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU

   PROGRAMA

1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda)

2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda)

5. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog

kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu

ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)

4. CIPS (original)

5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili

    ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je

    polaznik prethodno pohađao školovanje;

6. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inostranstvu

    dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave

    izdato od strane nadležnog Ministarstva (original ili ovjerena kopija)

7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole

   dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkom 1.2.3. i 4

          7.  OSTALE NAPOMENE:

         Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren

         8 dana od dana objave,

         a prijave se dostavljaju zaključno

         sa 31.12.2019. godine.

         Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane

         polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan

         razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i

         otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.

         Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje

         u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili

         devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti

         jedan razred).

         Prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara škole.

         Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim

         radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje

         prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu:

         OSNOVNA ŠKOLA „HASAN  KIKIĆ“ SOLUN

         SOLUN b.b.

         71 340 OLOVO

            – sa naznakom:

            Prijava na javni konkurs

            za upis polaznika u programe formalnog osnovnog

            obrazovanja odraslih za školsku 2019/2020.godinu.

            Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će

            se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata

            koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.

            Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti

            svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465- 420  i  032/465- 290.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button