Općenito

U P U T S T V O -o organizaciji konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama na području ZDK

zdk.ba

Shodno Odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (akt broj: 10-38-9841-4-03/20 od 11.03.2020. godine), koja se odnosi na obavezno obustavljanje nastavnog procesa i pohađanja Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja radi preventivnog djelovanja, suzbijanja i širenja corona virusa (COVID-19), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona daje sljedeće:

U P U T S T V O

o organizaciji konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona radi preventivnog djelovanja, suzbijanja, širenja corona virusa (COVID-19) u školskoj 2019/2020. godini

 1. Organizacija konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija
 1. Svi radnici u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona obavezuju se da izvršavaju radne zadatke shodno 40-satnoj radnoj sedmici i opisom poslova u skladu sa Pedagoškim standardima za osnovnu i srednju školu i Godišnjim programom rada škole za školsku 2019/2020. godinu, primjenjujući konsultativnu nastavu uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija.
 2. S obzirom da se radi o organizaciji konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija u novonastalim okolnostima, direktor škole se zadužuje da osigura rad stručnih organa škole (stručni aktivi nastavnika i odjeljenska/razredna vijeća), a u svrhu pripreme, planiranja i organizacije navedenog oblika nastave. Rukovodioci stručnih aktiva, odnosno odjeljenskih/razrednih vijeća u obavezi su da vode evidenciju o prisustvu i radu navedenih stručnih organa u školama.
 3. Kada je u pitanju vođenje evidencije i dokumentacije u osnovnim i srednjim školama, u odjeljenskim knjigama/dnevnicima rada se upisuju podaci o realiziranim nastavnim satima i ostalim oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada (čas odjeljenske zajednice), a u napomeni se evidentira da se nastavni proces organizirao u skladu sa navedenim uputstvom (navesti tačan naziv uputstva, djelovodni broj i datum).
 4. Kada je u pitanju vođenje evidencije i dokumentacije u osnovnim i srednjim školama koja se odnosi na dopunsku/dodatnu nastavu i vannastavne aktivnosti ista se ne vodi i ne realizira putem interneta, a sati ovih oblika odgojno-obrazovnog rada će se nadoknaditi kada se stvore uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.
 5. Organizacija konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija podrazumijeva elektronsko komuniciranje između škole, nastavnika, roditelja/staratelja i učenika u skladu sa raspoloživim mogućnostima naprijed navedenih sudionika. Preporučuje se elektronsko komuniciranje radi preventivnog djelovanja, tj. suzbijanja širenja corona virusa. Elektronsko komuniciranje može da uključuje komunikaciju putem web stranica škola, putem e-maila, odnosno drugih vidova elektronskog komuniciranja koji podržavaju samostalno učenje učenika.
 6. Kako bi se nesmetano organizirala i realizirala konsultativna nastava uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija, neophodno je da nastavnici revidiraju mjesečne planove rada za mjesec mart 2020. godine i isti dostave direktoru škole.
 1. Samostalno učenje učenika
 1. Samostalno učenje u novonastalim okolnostima podrazumijeva pripremu edukativnog materijala u elektronskoj formi (tekstovi, slike, audio i video zapisi, aplikacije, šematski prikazi, korisni edukativni linkovi isl.), dostavljanje edukativnog materijala prema učenicima i roditeljima/starateljima elektronskim putem, realiziranje zadataka u vezi sa edukativnim materijalima, vođenje podataka o realiziranim radnim zadacima i dostavu povratnih informacija nastavniku o rezultatima samostalnog učenja učenika.
 2. Prije izrade edukativnog materijala za samostalno učenje u novonastalim okolnostima, nastavnici su obavezni prilagoditi sadržaje koji su planirani godišnjim planom i programom rada za sve nastavne predmete, odnosno mjesečne (operativne) planove rada za tekući mjesec. Prilagođavanje sadržaja podrazumijeva odabir nastavnih sadržaja koje učenici mogu, prema preporuci nastavnika, usvojiti putem samostalnog učenja. Nastavne sadržaje koji se ne mogu usvojiti na ovaj način, nastavnici će realizirati u periodu kada se steknu uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Pojedini nastavni sadržaji planirani za period april-juni 2020. godine, a koji su pogodni za ovaj vid učenja, mogu se uvrstiti u revidirane mjesečne planove za tekući mjesec uz napomenu da se nastavni proces realizira u skladu sa uputstvom Ministarstva. Napomena se evidentira u godišnjim planovima i programima rada, odnosno u revidiranim mjesečnim planovima rada za mjesec mart 2020. godine.
 3. Način dostavljanja edukativnog materijala tokom izvođenja konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija definirat će svaka škola uvažavajući svoje specifičnosti, potrebe i mogućnosti.
 4. Kada se steknu uvjeti za nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, nastavnici će biti u obavezi da evaluiraju i vrednuju rezultate rada nastale tokom samostalnog učenja u novonastalim okolnostima, a u skladu sa tačkom 7. ovog uputstva.
 1. Dokumentovanje o realiziranim aktivnostima
 1. Direktori škola su u obavezi da blagovremeno evidentiraju i dokumentuju sve aktivnosti za vrijeme organizacije konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija, a što će poslužiti kao element za izvještavanje o realizaciji nastavnog procesa za potrebe pedagoško-stručnog nadzora u školskoj 2019/2020. godini, odnosno za dostavljanje izvještaja prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona kada se steknu uvjeti za nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.
 1. Organizacija i provođenje ostalih aktivnosti u školama
 1. U osnovnim i srednjim školama se za vrijeme organizacije nastavnog procesa u novonastalim okolnostima odgađaju sve aktivnosti koje se odnose na edukacije, takmičenja učenika, savjetodavno-instruktivni rad s nastavnicima i stručnim saradnicima, produženi boravak učenika, Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), Program obrazovanja odraslih, posjete, izleti, ekskurzije, roditeljski sastanci, sastanci Vijeća učenika i Vijeća roditelja i sl.
 1. Primjena Uputstva

Ovo uputstvo se počinje primjenjivati u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, a uz dosljednu primjenu Odluke Kriznog štaba za sprečavanje širenja bolesti izazvane novim corona virusom (COVID-19) Zeničko-dobojskog kantona, te Odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (akt broj: 10-38-9841-4-03/20 od 11.03.2020. godine), koja se odnosi na obavezno obustavljanje nastavnog procesa i pohađanja Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja radi preventivnog djelovanja, suzbijanja i širenja corona virusa (COVID-19).

Odluku o stavljanju van snage ovog uputstva donijet će nadležno Ministarstvo kada se steknu uvjeti za nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, a o čemu će škole biti blagovremeno obaviještene.

M I N I S T A R Prof.dr. Spahija

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button