AktuelnoObrazovanjeOlovo

KONKURS za upis učenika u prvi razred MSŠ “Musa Ćazim Ćatić”Olovo

Minstarstvo za obrazovanje nauku,kulturu i sport raspisalo je Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2020/21 godini.Konkurs za MSŠ “Musa Ćazim Ćatić”

-gimnazija 2 odjeljenja 44 učenika

-fizioterapeutski tehničar 1 odjeljenje 22 učenika

-ekonomski tehničar 1 odjeljenje 22 učenika

-prodavač 1 odjeljenje 22 učenika

ukupno 5 odjeljenja 110 učenika

Organi upravljanja i organi rukovođenja škole su obavezni organizovati upis učenika u prvi razred srednje škole na način da se omogući učenicima/roditeljima predaja potrebne dokumentacije za upis, a sve u skladu sa trenutnom higijensko-epidemiološkom situacijom i Naredbi o izmjeni i dopuni Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva 01-33-3223-1/20., od 31.05.2020. godine.

            Konkurs za upis u prvi razred srednjih škola u školskoj  2020/2021. godini traje:

Za gimnazije, tehničke i srodne škole, srednje umjetničke i srednje vjerske škole
od 9. juna do 16. juna 2020. godine.

Za srednje stručne škole od 9. juna do 19. juna 2020. godine.

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za upis (poseban formular koji se nalazi u školi),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
 • Originalno uvjerenje o uspjehu u  VI, VII i VIII  razredu,
 • Anketni upitnik potpisan od strane učenika, koji sadrži: podatke o učeniku i podatke o izabranim a), b) i c) opcijama zvanja/zanimanja (upitnik kreira škola),
 • Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

Informacije o mjestu i vremenu predaje dokumentacije za prijem, mjestu i vremenu polaganja specifičnog/praktičnog dijela prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli svake škole i putem informaciono-komunikacione tehnologije.

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona, koje donosi Ministarstvo.

Na osnovu člana 80. stav (7) Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi:

KRITERIJE

za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području
Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2020/2021. godini

Ovim Kriterijima utvrđeni su uslovi za prijem – upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2020/2021. godini.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji na dan upisa nisu stariji od 18 godina.

U srednju školu za učenike sa teškoćama u razvoju pravo upisa imaju učenici koji na dan upisa nisu stariji od 20 godina.

U prvi razred srednjih škola upisuju se učenici u skladu sa Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2020/2021.godinu, koji donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Upis učenika realizira komisija, koju imenuje nastavničko vijeće škole.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih učenika škole su dužne objaviti na oglasnoj tabli i putem informaciono-komunikacione tehnologije, nakon što je verificira nastavničko vijeće škole, najkasnije dva dana nakon zatvaranja Konkursa i istu dostavlja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na dalje postupanje.

Prijem i upis učenika u prvi razred srednje škole vrši se po istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa članom 12. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17).

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija koji su sastavni dio Konkursa za upis u prvi razred srednjih škola.

Učenik koji je u toku odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi postigao izuzetne rezultate i proglašen učenikom generacije, stiče  pravo upisa u prvi razred izabrane srednje škole bez bodovanja.

Prijem učenika u prvi razred gimnazije, tehničke i srodne škole vrši se na osnovu:

 • općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale,
 • uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u skladu sa realiziranim Nastavnim planovima i programima za VI-IX razreda osnovne škole, rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VIII razredu osnovne škole u školskoj 2018/2019. godini,
 • posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 58. stav (1) Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/18).

Prijem učenika u prvi razred stručne škole vrši se na osnovu:

 • općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole, izračunatog na dvije decimale, uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole za određenu vrstu srednje stručne škole,
 • rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje stručne škole u VIII razredu osnovne škole u školskoj 2018/2019. godini,
 • posjedovanje posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 58. stav (1) Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/18).

Rang lista kandidata dobija se zbirom bodova koje je kandidat ostvario po osnovu:

 • općih uspjeha kandidata postignutih u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatih na po dvije decimale i uvećanih tri puta,
 • uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta (odličan 5 bodova, vrlodobar 4 boda, dobar 3 boda i dovoljan 2 boda) u skladu sa Nastavnim planovima programima VI-IX razreda osnovne škole,
 • rezultata postignutih na takmičenjima iz relevantnih nastavnih predmeta za određenu vrstu srednje škole u VIII razredu osnovne škole u školskoj 2018/2019. godini.
 • Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou Federacije BiH dobije se:

    a) za osvojeno 1. mjesto     5 bodova

    b) za osvojeno 2. mjesto     4 boda

    c) za osvojeno 3. mjesto     3 boda,

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou Kantona dobije se:

    a) za osvojeno 1. mjesto     4 boda

    b) za osvojeno 2. mjesto     3 boda

    c) za osvojeno 3. mjesto     2 boda,

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou općine dobije se:           

    a) za osvojeno 1. mjesto     3 boda

    b) za osvojeno 2. mjesto     2 boda

    c) za osvojeno 3. mjesto     1 bod.

Po osnovu takmičenja iz ovog Kriterija boduju se samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou općine, Kantona i Federacije BiH, i to iz nastavnih predmeta matematika, fizika, strani jezik i informatika, a za umjetničke škole i srednje škole za vjerske službenike iz takmičenja u okvirima te struke.

 1. Predmeti značajni za upis u određenu vrstu srednje škole:  
Srednja škola1. predmet2. predmet3. predmet
GimnazijaBosanski/Hrvatski/Srpski jezikMatematikaStrani jezik
Ekonomska školaMatematikaBosanski/Hrvatski/Srpski jezikStrani jezik
Medicinska školaBiologijaHemija/KemijaFizika
 1. Predmeti značajni za upis u određenu vrstu stručne škole
Srednja škola1. predmet2. predmet3. predmet
Trgovinska stručna školaBosanski/Hrvatski/Srpski jezikStrani jezikMatematika

Pod jednakim uvjetima, prednost pri upisu u skladu sa članovima 4 i 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 1/14) i članovima 5., 6., 7. i 8. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/14 i 1/18), imaju djeca:

 • dobitnika ratnog vojnog priznanja ili odlikovanja,
 • ratnih vojnih invalida,
 • demobilisanih branilaca,
 • umrlih i nestalih branilaca.

U skladu sa Revidiranim akcionim planom Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih učenika srednje škole.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih učenika srednje škole.

 • Za kandidate koji su osnovnu školu završili u inostranstvu, a kod kojih u svjedodžbama nema relevantnih predmeta za određenu vrstu srednje škole, uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole.
 • Ovi Kriteriji važe za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2020/2021.godinu.

            Na osnovu člana 7. stav (3), članova 59., 66. i 88. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17) potrebno je, putem anketiranja, pri upisu učenika u I razred srednje škole, a uz potpis učenika, pružiti mogućnost opredjeljivanja učenika za izbor od tri zvanja/zanimanja (opcije a), b) i c)).

      M I N I S T A R

Prof. dr. Spahija Kozlić

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button