AktuelnoOlovo

Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava tradicionalnim i starim obrtima sa područja općine Olovo

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06.) i člana 42. stav 1. alineja 8. Statuta Općine Olovo („Službeni glasnik Općine Olovo“, broj: 2/07, 4/08, 7/18 i 8/19) Općinski načelnik raspisuje

J A V N I P O Z I V

za dodjelu budžetskih sredstava tradicionalnim i starim obrtima

registrovanim na području općine Olovo u cilju prevazilaženja posljedica izazvanih koronavirusom (COVID-19)

I – Predmet javnog poziva

Ovim javnim pozivom prikupljaju se prijave obrtnika koji obavljaju stare i tradicionalne obrte, registrovanih na području općine Olovo, za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa.

Za dodjelu sredstava putem ovog javnog poziva raspoloživa su sredstava u iznosu od 4.000,00 (četirihiljade konvertibilnih maraka), koja će se isplatiti iz dijela sredstava odobrenih od strane Vlade Federacije BiH, na osnovu Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH (broj: 09-11-6-2-5109-U-79/20 od 30.07.2020. godine) za 2020. godinu. Finansijska pomoć koja se dodjeljuje putem ovog javnog poziva iznosi 300,00 KM (tristotine KM), po jednom korisniku sredstava.

Ukoliko ukupan broj validnih i prihvatljivih prijava na ovaj javni poziv bude veći od iznosa raspoloživih sredstava, navedenog u tački I, stavu 2. ovog javnog poziva, izvršit će se proporcionalno smanjenje odobrenih pojedinačnih iznosa finansijske pomoći za svakog korisnika sredstava.

II – Obrti koji se mogu prijaviti na javni poziv

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju obrti koji su registrovani na području općine Olovo, u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/09, 38/10 i 16/12), u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa.

III – Uslovi za ostvarivanje bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći

Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć koja je predmet dodjele putem ovog javnog poziva zainteresirani podnositelji prijave moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • da su registrovani kao tradicionalni i stari obrt na području općine Olovo,
  • da su aktivni, odnosno nisu odjavili registrovanu djelatnost,

Na javni poziv nemaju pravo aplicirati stari i tradicionalni obrti ukoliko su već ostavrili pravo na pomoć za prevazilaženje posljedica izazvanih pojavom COVID 19 od Federacije BiH ili ZDK.

IV- Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na javni poziv, kao dokaz o ispunjavanju uslova za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći, je sljedeća:

  1. Prijava na javni poziv (Općina Olovo – Šalter sala, elektronski na službenoj stranici Općine Olovo: www.olovo.goov,ba)
  2. Dokaz o registraciji obrtnika – odobrenje za obavljanje starih i tradicionalnih obrta na području općine Olovo (fotokopija rješenja Službe za ekonomske poslove),
  3. Uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj (fotokopija);
  4. Dokaz da je obrtnik aktivan, odnosno da nije odjavio djelatnost (uvjerenje Službe za ekonomske poslove Općine Olovo),
  5. Dokaz da do dana objave javnog poziva ima izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda sa 31.08.2020. godine (uvjerenje Porezna ispostava Olovo),
  6. Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun obrtnika aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjeva (orginal),
  7. Izjava da obrtnik nije ostavrili pravo na pomoć za prevazilaženje posljedica izazvanih pojavom COVID 19 od Federacije BiH ili ZDK (Općina Olovo – Šalter sala, elektronski na službenoj stranici Općine Olovo: www.olovo.goov,ba)

VI – Način prijavljivanja

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se na propisanom prijavnom obrascu koji se može preuzeti na Info pultu Općine Olovo ili elektronski, na službenoj stranici Općine Olovo www.olovo.gov,ba

VII – Provođenje Javnog poziva

Radi provođenja javnog poziva, Općinski načelnik imenovati će Komisiju, koja ima predsjednika i 2 člana.

Komisija je dužna sačiniti preliminarnu listu krajnjih korisnika sredstava koju će dostaviti Općinskom načelniku, Službi za ekonomske poslove Općine Olovo, objaviti na web stranici Općine Olovo i oglasnoj ploči Općine Olovo. Protiv Preliminarne liste krajnjih korisnika, svaki učesnik javnog poziva može podnijeti prigovor Općinskom načelniku, u roku od pet (5) dana od dana objave na web stranici Općine Olovo i oglasnoj ploči Općine Olovo. Općinski načelnik će utvrditi osnovanost prigovora, te ukoliko utvrdi da su prigovori osnovani, izmijenit će Preliminarnu listu krajnjih korisnika, a ako utvrdi da prigovori nisu osnovani odbit će prigovore kao neosnovane.

Općinski načelnik donosi konačnu listu krajnjih korisnika i istu objavljuje na web stranici Općine Olovo i oglasnoj ploči Općine Olovo. Na osnovu liste krajnjih korisnika Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru korisnika sredstava, sa pojedinačnim iznosom dodijeljenjih sredstava svakom korisniku. Odluka Općinskog načelnika je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba ili neki drugi redovni pravni lijek.

Isplatu odobrenih novčanih sredstava, na račune korisnika sredstava, vršiti će Služba za ekonomske poslove, u skladu sa Odlukom Općinskog načelnika.

VIII – Trajanje Javnog poziva i podnošenje prijava

Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave, dakle do 10 oktobra. Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Prijemne kancelarije Općine Olovo (Šalter sala) ili poštom na adresu:

OPĆINA OLOVO

Komisija za provođenje javnog poziva

Branilaca Olova bb

71340 Olovo

sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava tradicionalnim i starim obrtima registrovanim na području općine Olovo u cilju prevazilaženja posljedica izazvanih koronavirusom (COVID-19)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za ekonomske poslove, putem telefona: 032/829-555.


Broj: 02-11-2-1006/20 Dana, 02.10.2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Đemal Memagić
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button