AktuelnoOlovo

URBANI SADRŽAJI U OLOVU 1898 GODINE

Pregled sadržaja i vlasnika godine 1898. započinjemo dijelom Olova ispod džamije, ka Zlohuru i Banji. Tu se u to doba nalazi nekoliko kuća brojne familije Hadžiavdića:

 1. Kućište sa dvorištem i kućom, kućni broj 1. – na k.č. 652/2. sa vrtom i voćnjakom vlasništvo: Ahmeta malodobnog sina Huse Hadžiavdića; Mejre rođene Hadžiavdić- udate za Aliju Zukića iz Musića; Fate malodobne kćeri umrlog Huse Hadžiavdića i Hanke rođene Fazlić udove iza Huse Hadžiavdića.

Vlasnici ovih nekretnina 1901. g. su: Alija Zukić umrlog Mehmeda; supruga Hanka i malodobni: Huso, Almasa i Umija, djeca Alije, a 1919. g. Ahmet umrlog Huse Hadžiavdića.

 1. Kuća br. 2 sa kućištem, dvorištem, voćnjakom i livadom na k.č. 652/8, je u vlasništvu Muje i Mešana Hadžiavdića sinova umrlog Ibrahima. Dio imaju 1917.g. mal. Ibrahim i Atif Hadžiavdić umrlog Ibrahima a 1922. g. Alija umrlog Muje, Ajša udova Avde Hemića, Nezira udato Mujo Karičić, Nefija udata Rasim Karahmetović i Ajka udata Ibro Ramić.
 2. Kuću na k.č. 652/9, br. 3 sa kućištem, dvorištem i vrtom posjeduje Salih Hadžiavdić sin umrlog Ibrahima. Krajem 19. stoljeća ima i druge parcele, kao što su: na k.č. 446/3 Trnovača, 711, 716, 720, 725 Vidovi Do… Godine 1905. naslijeđuju ga: Hanka Ramić udova, Rašid, mal.: Ibrahim, Redžo, Adem, Devla, Mejrema, Fata i Umihana umrlog Saliha.
 3. Kuću na k.č. 652/10, br. 4 sa kućištem, dvorištem i vrtom ima Redžo Hadžiavdić sin umrlog Ibrahima. Tada posjeduje i druge parcele: 712/3 Bukinja, 744/2 Borje, 446/6 Trnovača, 716 kod kuće, Vidov do. Redžu Hadžiavdića 1915. g. naslijeđuju: Nazifa Mešić udova; Avdo, mal. Mustafa, Muhamed i Hamza, Fatima udata Mustafa Mujkić i Mevla umrlog Redže. Godine 1919. spominju se Nazifa Drgemendžić udova, Avdo, Mustafa, Muhamed, Hamza i Mevla.

U dijelu Olova od džamije pa oko početka ulice Brdo su slijedeći objekti: Uložak broj 1., Gruntovne knjige iz 1898. godine za K.O. Olovo, Gruntovnica Suda u Visokom. 11 Uložak broj 2.,Gruntovne knjige iz 1898.godine… 12 Uložak broj 3.,Gruntovne knjige iz 1898.godine… 13 Uložak broj 4.,Gruntovne knjige iz 1898.godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII 41 5.

 1. Na samom kraju 19. stoljeća kuće na k.č.653/2, br. 5 sa kućištem, dvorištem i vrtom vlasnici su djeca: Abdulah, Smajo, Hasan, Fatima, Plema, te supruga Kade rođene Beridan udova iza umrlog Ahmeta Hadžiavdića. Kasnije se spominje Fatima udata Avdija Mujkić, a Plema udata Ćamil Pašalić.
 2. Kuću na k.č.653/3, br. 6 sa kućištem, dvorištem i vrtom godine 1898. posjeduje Fatima rođene Skalić udata za Mehmeda Ramića. Godine 1928. se se spominje Alija (?) umrlog Mehmeda.
 3. Ispod džamije, ka raskršću za ulicu Brdo se starinom nalazio jedan privatni han. Bio je u vlasništvu familije Sulejmanovića, odnosno njenog dijela, poznatih kao Kešići. Sulejmanovići su imali ovdje dvije kuće i svakako je jedna od njih poznati Kešin han. 7. Vlasnik kuće na k.č 653/9, br. 7 sa kućištem i dvorištem je Mehmed Nezirev zv. Sulejmanović umrlog Sulejmana. Mehmed tada ima i parcele na k.č.: 549 oranica na Hridu (1120m2), 551 oranica Zlohur (2,5 dunuma), 718 livada Brdo (66,5 dunuma)… Vlasnik dijela 1907. g. je Sulejman Nezirev umrlog Sulejmana a 1920. g. Fatima Pašalić udova Nezirović; Meho i Ćamil Nezirović umrlog Sulejmana. Dijela je 1923. g. vlasnik i Alija Salihagić umrlog Saliha.
 4. Kuća na k.č. 653/10, br. 8 sa kućištem i dvorištem je u vlasništvu malodobnih sinova Muje i Sunulaha umrlog Mehmeda Sulejmanovića, kao i Habibe rođene Sulejmanović, prvog braka Sulejmanović, udate za Mehmeda Memagića. Godine 1915. dijela je vlasnik, neka Đulovićka udova Mehmeda Memagića, naslijednik umrlog Abdije Memagića i neka Memagićka udata za Muju Karasalihovića.
 5. Vlasnik na k.č. 653/12, kuće br. 9 sa kućištem, dvorištem i vrtom je Mehmed Karahmetovića umrlog Ahmeta. On je vlasnik i drugih nekretnina kao: k.č. 334 livada Strana (10 dun), 393 oranica Polje, 546 oranica kod Banje… Godine 1919. naslijeđuju ga Huso umrlog Mehmeda i Habiba udato Nazif Ljuca.
 6. Kuću na k.č. 653/14, br. 10 sa kućištem ima Salih Karahmetović umrlog Ahmeta. Tada ima i: k.č. 298 Lučina Ravan (5 dunuma), 309 Pogare, 474/1Omeđak… Naslijeđuju ga 1914. g. Mujo, Rasim i mal. Ismet umrlog Saliha.
 7. Vlasnik kuće na k.č. 653/15, br. 11 sa kućištem je Mustafa Karahmetović umrlog Ahmeta. Posjeduje i druge parcele, kao: k.č. 472 Omeđak, 480 i 483 Dolac… 14 Uložak broj 5.,Gruntovne knjige iz 1898.godine… Prezime Skalić se u Olovu pojavljuje samo ovaj put. Dali se radi o nekoj staroj olovskoj familiji koja je dobila prezime po staroj ulici zvanoj Skale, nije poznato. (Uložak broj 6.,Gruntovne knjige iz 1898.godine… 17 Uložak broj 7.,Gruntovne knjige iz 1898.godine… 18 Uložak broj 8.,Gruntovne knjige iz 1898.godine… 19 Uložak broj 9.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 20 Uložak broj 10.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII Vlasnici ovih nekretnina 1933. g. su: Almasa udata Hasan Hadžabrić(?), Zahira udata Nazif Cerić, Hasiba udata Rasim Mašić u Sarajevo i Mehmed Bolić sin Alije iz Musića.
 8. Imanje sa kućom na k.č 653/16, br. 12 sa kućištem i vrtom, 1898. godine je vlasnik Avdija Karahmetović umrlog Ahmeta. Ovdje, blizu Kešinog hana je posebna zgrada koja je bila, očito neki veći dućan.
 9. Gradilišta sa dućanom na k.č. 653/13, krajem 19. stoljeća su vlasnici: Avdija, Salih i Mustafa Karahmetović umrlog Ahmeta; zatim i Fatima udova iza Ibrahima Heme. Godine 1899. dio od Avdije kupuje Ilija Pažina iz Sarajeva, a od njega Hadži Mujaga Mašić umrlog Muhameda iz Sarajeva. Godine 1911. od Fatime naslijeđuju, Avdo i Salko umrlog Ibrahima Hemića. Sa gornje strane ulice, koja se i nazivala starinom, upravo Ulica, je džamija iz 16. stoljeća sa pratećim sadržajima. To su zgrada džamije, vakufska kuća i groblje uz džamiju.
 10. Vakufska kuća na k.č. 654/7, br. 14.23 15. Zgrada na k.č. 654/2 džamija sa dvorištem, pored nje na k.č. 654/1 je groblje. Džamija, kuća i groblje su 1898. godine u vlasništvu Vakufa džamije u Olovu.
 11. Kuću na k.č. 654/13, br. 15 sa kućištem i dvorištem ima Redžo Begović umrlog Osmana. Ima i zemljište po imenu Do. Vlasnici 1900. g. su Ibrahim umrlog Osmana sa ½, Fata Begović udata Alija Bulić iz Musića i Naza Begović udata Bećir Gurdić iz Gurdića sa po ¼ . Godine 1903. vlasnik je Mehmed Memagić umrlog Avdije a 1915. Fatima Đulović udova Mehmeda, Alija umrlog Avdije, Fata udata Mujo Karasalihović.(25 21 Uložak broj 11.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 22 Uložak broj 12.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 23 Uložak broj 14.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 24 Uložak broj 14.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 25 Uložak broj 15.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII 43 Prilog 1: Olovo na topografskoj karti sa prelaza 19/20. stoljeće 17.
 12. Krajem 19. stoljeća na k.č. 654/18 kuća br. 16 sa kućištem i dvorištem u vlasništvu je Ibrahima Biogradlije zvanog Ibišević umrlog Ibrahima. Zatim, 1909. g. Adema Biogradlije zvanog Ibišević umrlog Ibre.
 13. Kuća na k.č. 654/16, br. 17 sa kućištem, dvorištem i vrtom je u vlasništvu Adema Biogradlije zv. Ibišević umrlog Ibrahima. Posjeduje i parcele Alinuša, Bunar… Godine 1925. naslijeđuju ga Ibrahim Adema i mal. Rešid Adema.
 14. Na samom kraju 19. stoljeća, tj. 1898. godine kuće na k.č. 654/17, br. 18 sa kućištem i dvorištem vlasnik je Isak Ozme zv. Sakito umrlog Hajme. Ova kuća se nalazila sa gornje strane raskršća od Brda ka džamiji. Očito je kupljena nešto prije te godine od neke stare i imućne porodice iz Olova. Isaka naslijeđuju 1933. g. Hajmo Ozmo umrlog Isaka iz Olova i Branka Altarac rođ. Ozmo iz Sarajeva.
 15. Kuću na k.č.654/19, br. 19 sa kućištem i dvorištem ima veći broj suvlasnika. To su: malodobna braća Mehmeda i Derviša Cigura umrlog Mehmeda iz Ravni, kotar Visoko; Nuria rođeno Cigura udate za Džafu Rožajca iz Ravni, kotar Visoko; Sidija rođeno Cigura udate za Osmu Baltu iz Crne rijeke, kotar Sarajevo; Zlatka rođeno Begić 26 Uložak broj 16.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 27 Uložak broj 17.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 28 Uložak broj 18.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII 44 udove iza Mehmeda Cigure iz Zubeta, kotar Visoko; Hasija rođeno Brčanka udove iza Mehmeda Cugure iz Brčke; Hašija rođeno Kunošina udove iza Mehmeda Cigure iz Crne rijeke, kotar Sarajevo; Hata rođeno Birkić (vjerovatno treba Brkić) udove iza Abdulaha Gluhića iz Olova i Šifije rođeno Gluhić udatu za Mehu Kadrispahića iz Vareša, kotar Visoko.29 21.
 16. Kuću na k.č. 654/21, br. 20 sa kućištem i vrtom ima Hanifa rođ. Kajičić, prvog braka Mujkić udate za Mustafu Brkića. Posjeduje i druge parcele: k.č. 655/13 vrt Pred hanom, 829 i 830 Zaravan, 832 Velika njiva… Godine 1909. naslijeđuje je Salih Brkić umrlog Mustafe.
 17. Na samom kraju 19. stoljeća na k.č. 654/22 kuću br. 21 sa kućištem, dvorištem i vrtom posjeduje Mustafa Mujkić umrlog Mustafe. Ima i zemljišta: k.č. 518 i 523 Zaklopača,789 i 780 Matuša, 805 Stara kuća (u Bioštici), 818 i 819 Velika njiva… Naslijeđuju ga 1916. g.: Paša rođena Đulić, Avdo, Ibro, Mustafa umrlog Mustafe, Nura udata Avdo Bektašević iz Paprače kotar Vlasenica., Zulka udata za Ibru Karahmetovića i Hasiba udata Mehmed Drgemendžić.
 18. Godine 1898. na k.č. 654/24 kuću br. 22 sa kućištem i dvorištem ima porodica Aganović. Radi se o: Hašimu Aganoviću umrlog Agana, Hanki rođ. Aganović udate za Avdiju Pašalića i Haski rođ. Aganović udove iza Ahmeta Foče. Godine 1921. dijela su vlasnici djeca umrlog Avdije Pašalića.
 19. Kuće na k.č. 654/10, br. 23 sa kućištem, dvorištem i vrtom vlasnik je Hamid Begovića umrlog Muharema. Posjeduje i zemljišta: Trnovača, Kod bunara, Špilja, 588 oranica pod kaurskim grobljem (900m2), Mahmutova dolina… Godine 1904. je nešto zamjenjeno sa Habibom Karahmetović udata Nazif Ljuca a 1920. Mujo i Bajro Hodžić umrlog Hamida?.
 20. Jedne kuće starinom je vlasnik porodica Kulalić. Kuća na k.č. 654/9, br. 24. sa kućištem, dvorištem i vrtom se vodi 1898. g. na Mejre rođ. Kulalić udate za Saliha Drgemendžića zv. Mešića. Vlasnik je i zemljišta: k.č. 398. Polje, 434 Alinuša, 468 Luka, 494, 495 Brdo, 522, 527, 529 Zaklopača… Godine 1917. dijela je vlasnik Salih Degrmendžić umrlog Mehmeda, Rukija, Šida, Alma umrlog Saliha svi sa po ¼.
 21. Kuće na k.č. 654/5, br. 25 sa kućištem, dvorištem i vrtom vlasnik je Melke rođ. Degirmendžić udate za Mehmeda Karagića. 29 Uložak broj 19.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 30 Uložak broj 20.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 31 Uložak broj 21.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 32 Uložak broj 22.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 33 Uložak broj 23.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 34 Uložak broj 24.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII 45 Ima i k.č. 654/6 vrt uz džamiju. Godine 1911. naslijeđuju: Ibro i Hašim umrlog Mehmeda Karagića, Allija Derendelić udata Hadžiavdić u Sarajevo.
 22. Vlasnik k.č. 654/4, i kuće br. 26 sa kućištem, dvorištem, vrtom i šljivikom je Avdija Karičić umrlog Muje. Ima i parcele: k.č. 654/3 vrt Za džamijom, 144 i 145 Podkućnica, 304, 305 Pogare, 384, 386, 389, 396, 397 Polje, 413, Bara 749… Naslijeđuju ga 1932. g.: Rasim, Fadil i Esad zv Avdo umrlog Avdije i kćeri.
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button