AktuelnoKulturaOlovo

NAŠA URBANA PROŠLOST – ŠTA JE ČIJE U OLOVU 1898.

 • Godine 1898. na k.č. 655/2 kuće br. 27 sa kućištem i dvorištem vlasnici su: Alija, Mehmed i Salih Memagić umrlog Avdije i Fate rođ. Memagić udate za Muju Karasalihovića. Naslijeđuju dio 1909. g.: Latifa Zukić udova, mal Sevda, Fata, Habiba i Ziba umrlog Salke, Alija i Mehmed umrlog Avdije i Fata Memagić udata Mustafa Karasalihović. Zatim, 1915. g. Fatima Đulović udova Mehmeda i Alija umrlog Avdije.
 •  Kuću na k.č. 655/8, br. 28 sa kućištem i vrtom ima Mehmed Đulović umrlog Đula. Također, i zemljišta: k.č. 655/6 viš puta, 593, 594, 603, 604, 605, šume, pašnjaci i livade po imenu Nišani… Godine 1925. vodi se u gruntovnici na Mehmedu umrlog Đulage.38 30.
 • Krajem 19. stoljeća na k.č. 655/4 kuće br. 29 sa kućištem i vrtom vlasnik je Alija Đulović umrlog Đula. Ima i parcele: k.č. 655/9 Kod bunara, 593, 595, 600, 601, 602 Nišani… Naslijeđuje ga 1925. g. Mehmed umrlog Đulage, a 1926. g. dio se vodi na Muji Mehanoviću umrlog Ibre iz Boganovića.
 •  Na k.č. 655/10. kuće br. 30 sa kućištem, dvorištem, vrtom i gradilištem (vlasništvo se skroz loše vidi) vlasnik je Avdija Biogradlija zv Ibišević, umrlog Ibrahima. U samom vrhu Olova, neposredno ispod parcela Grad, Klek i gradina, nalazi se lokalitet Crkvište, na kojem je krajem 19. stoljeća obnovljena stara katolička crkva. Godine 1898. u vrhu Gornjeg Olova na k.č. 655/19 se nalazi Crkva sa crkvištem i dvorištem (površina parcele je 2040m2). U vlasništvu je Rimokatoličke crkve svete Velke Gospe u Olovu. Vlasnik godine 1924. je Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci a 1932. Provincijalat Bosanskih franjevaca u Sarajevu.41 Ispod ulice koja vodi od raskršća Hanište ka Carini i koja se naziva starinom, prema nekima, Cecenj, su naredne kuće. 35 Uložak broj 25.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 36 Uložak broj 26.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 37 Uložak broj 27.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 38 Uložak broj 28.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 39 Uložak broj 29.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 40 Uložak broj 30.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 41 Uložak broj 159.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII.  Jedne kuće na k.č 656/3, br. 13 sa kućištem, dvorištem i vrtom vlasnik je Salih Cerić umrlog Ibrahima. Tada je vlasnik i: k.č. 442 i 445 Trnovača (ukupno 7,7 dunuma), 470 livade Bara (7 dunuma), 471 livade Lokve (3,5 dunuma), 481 livade Mramorje (preko 10 dunuma), 482 šikare Mramorje (blizu 3 dunuma)… Naslijeđuju ga 1927 .g.: Mejra rođena Dergemendžić udova i mal. Hilmo i Ibrahim umrlog Saliha.42 34.
 •  Veće kuće na k.č. 656/8, br. 31 sa kućištem i gradilištem je vlasnik 1898. g. Mato Rudelić pokojnog Đure. Ova kuća je odmah ispod raskršća pred vakufskim hanom. On tada posjeduje i druga zemljišta: k.č. 656/7 gradilište, 515 Velika njiva, 520 Guvno, 448 vrt… Matu Rudelića godine 1935. naslijeđuju: Simo i Franjo pokojnog Mate, Ljuba Rizner rođ. Rudelić i Ana Kovačević rođ. Rudelić iz Novog grada.
 •  Vlasnik kuće na k.č. 656/9 br. 32 sa kućištem, dvorištem, gradilištem, vrtom i šljivikom je Ibrahima Pulić umrlog Mehmeda. On ima i: k.č. 656/6 gradilište, 606, 613 i 614 Torina, 608 i 609 Dolić, 623 i 624 Mekota, 629 Čatrnja… Vlasnici dijela 1912. g. su Ćerima rođ. Srdarević udova iza umrlog Ibrahima Pulića iz Olova i Huso sina umrlog Salke.  Na k.č. 656/5 gradilišta sa dvorištem je 1898. godine vlasnik Huso Pulić umrlog Saliha i Nurija Serdarović udova. Godine 1927. Ahmet i ?bija Hadžiavdić sinovi Abdulaha.

Na k.č. 656/10 se krajem 19. stoljeća nalazilo jedno gradilište u vlasništvu Vakufa džamije u Olovu.

 •  Godine 1898. na k.č. 656/18 kuće br. 33 sa kućištem, dvorištem, gradilištem, i šljivikom vlasnik je Mehmed Cerić umrlog Ahmeta. Ima i k.č. 656/20 gradilište, 286 Barica… a 1905. g. naslijeđuju ga: Fatima Pašalić udova, mal. Mustafa, Ahmet, Nazifa i Hanka umrlog Mehmeda.
 •  Kuću na k.č. 656/21, br. 34 sa kućištem, dvorištem i šljivikom ima Salih Cerić umrlog Ahmeta. On ima i zemljišta na k.č. 411 Velika njiva, 542 pod cestom… Naslijeđuju ga 1913. g: Hata rođ. Husić udova, mal. Hasan, Hasnija, Bibija, umrlog Saliha i Alma udata za Muharema Tabu iz Kladnja.

47 42 Uložak broj 13.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 43 Uložak broj 31.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 44 Uložak broj 32.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 45 Uložak broj 14.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 46 Uložak broj 33.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 47 Uložak broj 34.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII 47 38.

 • Krajem 19. stoljeća na k.č. 656/24, kuće br. 35 sa kućištem, dvorištem i vrtom vlasnik je Sejfo Begovića zv. Muharemović umrlog Muharema. Posjeduje i k.č.443 Trnovača, 664 oranica Carina… Godine 1916. naslijeđuju ga: Nafija Bolić udova, Muhamed, Ahmed, Avdo, mal Bego, Huso, umrlog Sejfe, Fata udata Ahmet Kanjić, mal. Zehra, Rukija i Mejra umrlog Sejfe.
 •  Vlasnici na k.č. 656/25 kuće br. 36 sa kućištem, dvorištem i šljivikom su Hasan i Huso Fočić umrlog Muje. Imaju i neke parcele, npr. k.č. 661/2 Viš ceste. Naslijeđuju dio 1910. g. mal. Fadil, Mehmed i Esad umrlog Hasana i Hedija Kavazović udova, a 1913. isti, i od Huse: Ćima udata Ibro Jeleč iz Ineđola Turska i Đima udata Ibro Avdanović Čuništa.
 •  Kuća na k.č. 656/26, br. 37 sa kućištem i dvorištem je u vlasništvu: Mehmeda Heme umrlog Ibrahima, Muje Heme umrlog Ibrahima, Avde Heme umrlog Ibrahima, Salke malodobnog sina umrlog Ibrahima, Umije malodobne kćeri umrlog Ibrahima, Esme malodobne kćeri umrlog Ibrahima, Hasne malodobne kćeri umrlog Ibrahima, Mule malodobne kćeri umrlog Ibrahima i Fatime rođ. Karahmetović udove iza Ibre Heme. Dijela je 1903. g. vlasnik Mehmed Karić sin Alije iz Kladnja.50 Parcele na k.č. 660/4 pod kućom, 1898. godine su vlasnici Heme. To su: Mehmed, Mujo, Avdo, Salko, mal. Umija, Esma, Hasna i Mula umrlog Ibrahima Heme.
 •  Na k.č. 656/27 kuća br. 38 sa kućištem, dvorištem, vrtom i voćnjakom u vlasništvu je: Hašima, Ibrahima i Avdije Karasalihovića sinova umrlog Bege, Pembe rođ. Karasalihović udate za Ahmeta Mašića u Kladnju i Saliha i Mustafe Karasalihović sinova umrlog Mehmeda (sa1/2). Spominju se 1906. g. Esma Hemo udova Ibrahima, mal. Fehim, Hašim i Hašija umrlog Ibrahima.51 Iznad raskršća Hanište je starinom vakufski han u Olovu.
 • Kuće na k.č. 659/10, br. 39 sa kućištem vlasnici su Mehmed i Ahmet Drgemendžić sinovi umrlog Hasana. Dio naslijeđuju 1900. g. Ibrahim i Mujo umrlog Mehe i Emina Dedić udova. A 1917. g. mal. Avdo i Šefket umrlog Muje.
 •  Godine 1898. vlasnik kuće na k.č. 659/11, br. 40 sa kućištem, dvorištem, vrtom i voćnjakom je Mehmed Drgemendžić umrlog Mustafe. On tada posjeduje i poarcele na k.č.: 659/14 i 659/15 viš ceste, 842 i 843 Krivac…
 •  Jedne kuće na k.č. 659/9, br. 41 sa kućištem, dvorištem, šljivikom i vrtom tada je vlasnik Mehmed Drgemendžić umrlog Hasana. Naslijeđuju ga 1900. g. Emina Dedić udova i Ibrahim i Mujo umrlog Mehe. Spominju se 1917. g. mal. Avdo i Ševket i Fata umrlog Muje.
 • Kuće na k.č. 659/8, br. 42 sa kućištem, dvorištem, vrtom i voćnjakom vllasnik je Ahmet Degirmendžić umrlog Hasana. Posjeduje i k.č. 681 Luka, 844 Krivac… Naslijeđuju ga 1936. g.: Kadrija zv. Ramo, Šahbaz zv. Salih, Hasan i Huso umrlog Ahmeta.66 56.
 • Vlasnice kuće na k.č. 659/6, br. 43 sa kućištem i dvorištem su Ćerima rođ. Serdarović udate za Ibrahima Pulića i Nurija rođ. Serdarović udove iza Saliha Pulića. Vlasnice su tada i k.č.: 376 Bara, 644 Gjurgjević, 754 – 758 Kurjača… 61 Uložak broj 51.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 62 Uložak broj 53.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 63 Uložak broj 39.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 64 Uložak broj 40.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 65 Uložak broj 41.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 66 Uložak broj 42.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 67 Serdarovići su stara familija iz grada Kladnja Baština sjeveroistočne Bosne VII 51 Kao vlasnik se 1899. g. pojavljuje i Huso Pulić umrlog Saliha a 1904. g. djeca Abdulaha Hadžiavdića (mal. Muhamed i Vehbija)
 •  Vlasnik kuće na k.č. 657/20, br. 44 sa kućištem, dvorištem i vrtom su Salih i Mustafa Degirmendžić sinovi umrlog Mehmeda. Tada imaju i zemljišta na k.č.: 440/2 Alinuša, 761 Do, 766 Bioštica, 838 Bioštica, 839 i 840 Krivac… Vlasnici 1922. g. su: Mustafa umrlog Mehmeda, Šida i Almasa umrlog Saliha, Fatima udova iza Hasana Mašića iz Kladnja, Umija udata Alija Karić, Nazifa udata Redžo 52 Uložak broj 52.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII 49 H. Avdić. Godine 1923. spominju se: Huso, Mehmed i Idriz umrlog Mustafe i Umija Kadrić udova.53 44.
 • Kuću na k.č. 657/18, br. 45 sa kućištem, dvorištem i vrtom ima Ibrahim Čamdžić umrlog Saliha.
 •  Vlasnik kuće na k.č. 657/17 br. 46 sa kućištem i dvorištem je Hašim Čamdžić umrlog Saliha. Naslijeđuju ga 1911. g.: Hanka rođ. Zukić udova Čamdžić (Mehić?) i mal. djeca.
 • . Krajem 19. stoljeća kuću na k.č. 657/16, br. 47 sa kućištem i dvorištem ima Mehmed Brkić umrlog Sulejmana. Također, ima i parcele k.č. 836 i 837 Podravan… Naslijeđuju ga 1907. g.: Džemila Avdagić udova, Fatima udata Kupus iz Kladnja, Devleta udata Hadžiavdić, Hasan Brkić umrlog Osmana i Salih Brkić umrlog Mustafe. Spominju se 1912. g. Smajo Hadžiavdić umrlog Ahmeta i 1920. g. Devleta Bukić udova i mal. Ahmet umrlog Smaje.
 •  Kuću na k.č. 657/14, br. 48 sa kućištem, dvorištem i voćnjakom ima Ibrahim Poljak umrlog Redže. Naslijeđuje ga 1903. g. Omer Poljak umrlog Ibrahima. Spominju se 1912. g.: Pemba Begović udova, Melćija mal., Mevla i Nazifa umrlog Omera, Huso i Avdija Redžić umrlog Smaje iz Potkraja, Visoko.
 •  Vlasnici na k.č. 657/11 kuće br. 49 sa kućištem, dvorištem, vrtom i voćnjakom su: Huso i Salih Kajičića umrlog Mehmeda, Hanumic rođ. Kajičić udate za Sejfu Pazarca i Kada rođ. Lubarda prvog braka Begović, drugog braka Kajičić udate za Memiša Bolića iz Musića. Posjeduju i k.č. 731/4 Gradilište i koliba… Spominju se i 1900.g. Huso umrlog Mehmeda i Salih umrlog Mehmeda. A 1910. g. Huso i Alija Bolić umrlog Mustafe.58 49.
 • Kuću na k.č. 657/10 br. 50 sa kućištem i dvorištem imaju Ibro i Mujo Kajičić umrlog Ibrahima. Naslijeđuju 1916 .g.: Mejra Begović udova Mustafe, Redžo i Alija umrlog Mustafe, Hanka udata Hasan Hadro iz Kriverijeke, Umija udata Hamid Jamaković, Đulsa udata Mujo Karahmetović. Spominju se 1919. g. Hamid Jamaković umrlog Mehmeda i 1920. g. mal. Abdulah i Mustafa umrlog Alije Kajičića iz Musića. Uložak broj 44.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 54 Uložak broj 45.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 55 Uložak broj 46.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 56 Uložak broj 47.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 57 Uložak broj 48.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 58 Uložak broj 49.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 59 Ovo prezime se ponekad piše i kao Kajikić ili Kajikčić. 60 Uložak broj 50.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII 50 50.
 • Vlasnici na k.č. 657/4 kuće br. 51 sa kućištem, dvorištem, vrtom i šljivikom su: Hašim, Ibrahim i Avdija Karasalihović umrlog Bege, Pemba rođ. Karasalihović udate za Ahmeta Mašića iz Kladnja i Salih i Mustafa Karasalihovića umrlog Mehmeda. Godine 1910. Esma Hemo udova Ibrahima, mal.Fehim i Hašim umrlog Ibrahima.
 • Godine 1898. nalazi se na parceli k.č. 657/1, kućište sa dvorištem i kućom kućni br. 52, površine od 240m2 a u statusu mulka. Ovo je zgrada poznatog starog hana u vlasništvu krajem 19. stoljeća Vakufa džamije u Olovu. Iznad hana su tada vakufske parcele i k.č. 657/2 vrt viš Hana i 657/3 groblje. Početkom 20. stoljeća han zamjenjuje mekteb.Parcele na k.č. 657/2 tada se naziva vrt viš 48 Uložak broj 35.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 49 Uložak broj 36.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 50 Uložak broj 37.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… 51 Uložak broj 38.,Gruntovne knjige iz 1898. godine… Baština sjeveroistočne Bosne VII 48 Prilog 2: Olovo krajem 19. stoljeća (plan) škole (mejtefa). (Parcela starog hana a kasnije mekteba se 1. 3. 1967. oduzima od Vakufa i postaje Društvena svojina).
 • U dijelu Olova od središta ka zemljištima Jurjevica i Tunkovača su kuće:  Vlasnik na k.č. 658/1 kuće br. 53 sa kućištem, dvorištem, vrtom i voćnjakom je 1898. g. Ahmet Kajičić umrlog Avdije. Ima i zemljišta k.č. 658/2 pod kršom i podkućnica. Naslijeđuju ga 1910. g. Mujo sin Ahmeta i mal. Ibro sin Ahmeta. A spominju se 1920.g. Mujo umrlog Ahmeta, Derva udata Ibro Džaferagić i Latifa udata Salko Džaferović.Parcela na k.č. 659 krajem 19. stoljeća se zove Viš ceste za Carinu.
 •  Jednog gradilištem sa dućanom na k.č. 654/18, 1898. godine je vlasnik Avdija Karahmetović umrlog Ahmeta.69 U današnjem Gornjem Olovu krajem 19. stoljeća postoji i neka veća ekmeščinica. To znamo po njenom višestrukom spominjanju godine 1898. u imenovanju parcela zemljišta. Tako se tada spominje k.č. 655/11 vrt kod Ekmeščinice u vlasništvu Hanke Aganović udate za Avdiju Pašalića. Naslijeđuju 1908. g. Atif, Ćamil i Zejnil umrlog Avdije. Hanka tada ima i k.č.: 794, 796, 804 Matuša, 823 Bilaluša… Također, tada k.č. 655/12 vrt kod Ekmeščinice se vodi na Hanki Aganović udovi Ahmeta Foče. Vlasnici 1917. g. su Muhamed ef. Fočić umrlog Ahmeta i Alija umrlog Ahmeta iz Đurđevika. Hanka je vlasnik i k.č.: 654/25 vrt pod Štalom, 787 Bara, 817 Dolić, 824 Bilaluša, kasnije 871 i 786 Stupni dol…71 U teretovnica za neke nekretnine, 1913. g. se spominje Muhamed ef. Fočić umrlog Ahmeta.

BUDITE I DALJE UZ NAS! U sledećoj objavi uz ostatak kućnih numera donosimo

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button