Aktuelno

ZA POTICAJE POLJOPRIVREDI U FBiH 87.000.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87.000.000 KM. Mjere novčanih podrški predviđene ovim u programom doprinose ispunjavanju ciljeva unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, te povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Mustafa Gramocelji+38761320111

Usvajanju Programa prethodila je opsežna javna rasprava u sklopu koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobilo veliki broj sugestija, prijedloga i komentara na Nacrt programa. Održani su sastanci sa odborima za poljoprivredu oba doma Parlamenta Federacije BiH, nadležnim kantonalnim ministarstvima, predstavnicima saveza i udruženja poljoprivrednika. U skladu s tim, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju koja ove godine iznose 13.330.000 KM. Za animalnu proizvodnju je predviđeno 56.200.000 KM.

Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2021. godinu, iznos od 14.050.000 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja FBiH. U okviru ovog modela potiču se investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, nabavku visokokvalitetne rasplodne stoke i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Iznos od 2.000.000 KM predviđen je za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka FBiH preko kreditne linije za poljoprivredu.

Za Model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2.920.000 KM. Ova sredstva će biti korištena za sufinansiranje penzijskog i zdravstvenog osiguranja za nove obrte, finansiranje izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, Operativnog programa razvoja zadrugarstva, podršku opremanju laboratorija i veterinarskih organizacija, sufinansiranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, podršku organizovanju stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova te sufinanciranje izlaganja na sajmovima.

Određena su i sredstva za sufinansiranje organizovanja poljoprivrednika, aktivnosti poljoprivrednih zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta sa područja Federacije BiH i otkup njihovih proizvoda s ciljem njihove prodaje, prerade ili izvoza.

PRODUŽENO VAŽENJE NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Vlada Federacije BiH danas se upoznala sa informacijom o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 15.3.2021. godine, te za još 14 dana produžila postojeće mjere, odnosno naredbe i preporuke usvojene na 258. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 11.3.2021. godine.

Kako je u informaciji navedeno, na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 243,19 slučaja na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša je zabilježena u Sarajevskom (701,31), Hercegovačko-neretvanskom (365,95) i Bosansko-podrinjskom kantonu (308,15).

Mustafa Gramocelji+38761320111

ZA PODRŠKU INDUSTRIJI 7,2 MILIONA KM

Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 7.200.000 KM. Ovim iznosom obuhvaćeno je 2.500.000 KM planiranih Budžetom FBiH za 2021. godinu, 4.599.348,47 KM sredstava zatečenih na računu u Union banci (ovaj iznos može biti umanjen za oko 2.400.000 KM, s obzirom na započete a nerealizovane aktivnosti dodjele sredstava po Programu za 2020. godinu), te 2.511.000 KM koje će mjesečno biti alocirane na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata kredita.

Cilj Programa je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, kao i poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje u svim dijelovima FBiH, a očekivani efekti su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, povećanje proizvodnih kapaciteta uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unaprjeđenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa. Očekivani su i razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usługa s većom dodanom vrijednosti, povećanje konkurentnosti, porast prometa i poboljšanje općeg privrednog stanja i povećanje standarda.

Sredstva su namijenjena metalnoj, elektro i automobilskoj industriji, zatim industriji građevinskog materijala i nemetala, drvnoj, papirnoj i grafičkoj industriji, proizvodnji tekstila, odjeće, kože i obuće, te hemijskoj i farmaceutskoj, kao i industriji gume i plastike.

FONDACIJAMA IZ OBLASTI KULTURE GOTOVO 2,9 MILIONA KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela četiri odluke o izdvajanju sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu.

Usvojeni su programi utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih za rad četiri fondacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 2.898.000 KM.

Transfer za Fond za izdavaštvo iznosi 550.000 KM, od čega je 205.000 KM za stimuliranje novije književnosti i djela domaćih autora i prevodilaca.

Od 330.000 KM Transfera Fondaciji za bibliotečku djelatnost, 150.000 KM namijenjeno je za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka i pomoć izdavačima s područja FBiH.

Transfer za kinematografiju iznosi 1.460.000 KM, od čega je planiran iznos od 1.050.000 KM za sufinansiranje filmskih projekata.

Transferom je Fondaciju za bibliotečku djelatnost predviđeno je 558.000 KM.

ZA KULTURNA DRUŠTVA I FILMSKI CENTAR SARAJEVO 605.000 KM

Vlada FBiH je danas za financiranje programa i projekata kulturnih društava odobrila izdvajanje 405.000 KM, od čega za “Prosvjetu” 60.000 KM, za “Preporod” 190.000 KM, za “Napredak” 130.000 KM i za “La Benevolenciju” 25.000 KM.

Odobreno je i 200.000 KM za sufinanciranje rada JP Filmski Centar Sarajevo.

ODLUKE O GOTOVINSKIM ISPLATAMA ZA STARU DEVIZNU ŠTEDNJU

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke koje se odnose na staru deviznu štednju.

Prvom je ovlastila Federalno ministarstvo financija da realizira obveze po osnovi računa stare devizne štednje koje su, na temelju zahtjeva verificirane do 31.12.2020. i koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM.

U 2021. godini, iz sredstava planiranih u Proračunu FBiH, bit će isplaćene ove obveza u odgovarajućem iznosu do visine Proračunom predviđenih sredstava.

Drugom odlukom utvrđeni se postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH za 2021. godinu.

Svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdana potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje na temelju zahtjeva koji su verificirani do 31. 12. 2020., isplaćuje se s Jedinstvenog računa riznice FBiH maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu u pregledima pojedinačno izdanih potvrda o verificiranim tražbinama koji se objavljuju u „Službenim novinama Federacije BiH” i dva dnevna lista.

Mustafa Gramocelji+38761320111

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada je, na inicijativu Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, dopunila Odluku o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za upostavu rezervi naftnih derivata za period od 2019. do 2021. godine. Na ovaj način je omogućeno da, izuzetno, Vlada FBiH, u opravdanim slučajevima, može donijeti odluku o korištenju neiskorištenih ili više ostvarenih sredstva po osnovu takse koja Operator prenosi u narednu godinu i za troškove rada Operatora.

Usvojeni su izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2020. godinu, te Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2021. godinu.

Vlada FBiH je donijela Odluku o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde, koja će biti održana u Goraždu 7. aprila 2021. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH je donijela odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala. Donesne su i Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija, te Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova ovog odbora. Utvrđen je i tekst obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisvanju ovog javnog konkursa.

Danas je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. za imenovanje Ines Tanović za generalnu direktoricu, na mandat od četiri godine.

Federalna vlada je Jadranka Puljića opunomoćila da je zastupa na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Gorana Buhača za Skupštinu JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a Jakuba Mušinbegovića za Skupštinu Zraka d.d. Sarajevo.

***

NAPOMENA: Zbog obaveze članova Federalne vlade da prisustvuju današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, preostale tačke dnevnog reda 259. sjednice Vlade FBiH bit će razmatrane na nastavku sjednice (a o tačnom terminu ćemo vas blagovremeno obavijestiti).

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button