AktuelnoOpćenitoVijesti iz BiH

260. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:NASTAVAK AKTIVNOSTI ZA NABAVKU VAKCINA PROTIV KORONAVIRUSA

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, upoznala sa informacijom Ad hoc tima za pregovore sa prozvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19). Također se upoznala i o informacijama u vezi nabavke vakcina Sputnik V za područje FBiH, o Ugovoru o nabavci vakcina s Medimpexom d.o.o. Sarajevo, te o ostalim dokumentima koje je dostavila ova kompanija.

Vlada FBiH je pozvala Vijeće ministara BiH da intenzivira aktivnosti na postizanju bilateralnih dogovora za nabavku vakcina, s ciljem njihove kupovine ili pozajmice, budući da je evidentno da COVAX instrument neće zadovoljiti potrebe Federacije BiH u pogledu imunizacije stanovništva.

S obzirom na današnju informaciju Zavoda za javno zdravstvo, kojom je Vladi Federacije BiH dostavljen akt Nikole Zukora Lakusića, agenta reprezenta uime RDIF Rusija, koji s kompanijom Medimpex d.o.o. Sarajevo učestvuje u postupku nabavke vakcine Sputnik V za područje FBiH, te uvjeravanja da će cjelokupna dokumentacija biti dostavljena Medimpex d.o.o. Sarajevo, odnosno da će aranžman nabavke vakcina Sputnik V za FBiH biti efikasno realizovan u vrlo kratkom roku i to u okolnostirna neprimjerenim i otežavajućim za rad, Vlada je opredijeljena da se ostavi dodatni rok za izvršenje obaveze po Ugovoru o nabavci vakcina za potrebe imunizacije stanovništva FBiH u 2021. godini, potpisanom 18.3.2021. godine, iz razloga više sile, te promijenjenih okolnosti na koje nije bilo moguće uticati.

Vlada je danas formirala Pregovarački tim za nabavku vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) za potrebe građana FBiH, kojeg čine premijer FBiH Fadil Novalić, federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor Zavod za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar.

Zavod za javno zdravstvo FBiH Vlada je zadužila da pruži stručnu i tehničku podršku za nabavku vakcina.

Vlada je zadužila Ad hoc tim za pregovore s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima da nastavi s radom i sa svim ostalim ponuđačima koji zahtijevaju dodatne rokove za dostavljanje ponuda, ili eventualno novim ponuđačima koji se naknadno pojave, te nastavi pregovore za nabavku dodatnih količina vakcina.

ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE 1.770.000 KM

Vlada Federacije BiH je usvojila 1.770.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava planiranih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Od ukupnog iznosa će rad ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou FBiH biti sufinansiran sa 700.000 KM, dok će za organizacije civilnih invalida (savezi i udruženja registrovani za rad sa osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata) biti izdvojeno 500.000 KM.

Za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici planirano je 250.000 KM, a sredstva su namijenjena sigurnim kućama koje na području FBiH pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u porodici.

Provedbi i uvođenju u pravo neratnih invalida namijenjeno je 200.000 KM, a korisnici su centri za socijalni rad i općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite s područja Federacije BiH.

Za finansiranje i rad udruženja penzionera bit će izdvojeno 80.000 KM, a za obilježavanje Dječije nedjelje 40.000 KM a za obilježavanje Dječije nedjelje 40.000 KM

ZA TRI AERODROMA U FBiH UKUPNO 9.000.000 KM

S ciljem unaprjeđenja avio prometa u Federaciji BiH i subvencija javnim preduzećima, Vlada FBiH je donijela sedam odluka o izdvajanju sredstava planiranih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u ukupnom iznosu od 9.000.000 KM.

Kroz tri programa utroška sredstava za subvencije javnim poduzećima u ovoj oblasti, JP Aerodrom Sarajevo je odobreno 500.000 KM, JP Aerodrom Mostar 1.000.000 KM, a JP Aerodrom Tuzla 1.200.000 KM.

Usvojena su i četiri programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera namijenjenog unaprjeđenju avio prometa FBiH. Tako je Aerodromu Mostar dodijeljeno 2.500.000 KM za nabavku i formiranje sistema za opskrbu avio gorivom , te još 500.000 KM za izradu projektne dokumentacije, drugu fazu obnavljanja horizontalne signalizacije, video sistem identifikacije i instaliranje softverskih paketa, vatrodojavni sistem i servis hidrantske mreže, vatrogasnu opremu i za rekonstrukciju krova zgrade terminala.

JP Aerodrom Tuzla osigurano je 300.000 KM za izgradnju parkinga sa novim naplatnim sistemom.

Programom je JP Aerodrom Sarajevo dodijeljeno 3.000.000 KM za provođenje započetoga kapitalnoga projekta modernizacije i dogradnje terminala B.

INFORMACIJE O KONTROLI VISINE CIJENA

I MARŽI ZA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE

Usvojivši danas informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi osiguranja ekonomski opravdane visine marže u veleprodajnim i maloprodajnim cijenama osnovnih životnih namirnica u FBiH, Vlada FBiH je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da od kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcijskih organa zatraži podatke o primjeni odluka o mjerama neposredne kontrole cijena za proizvode iz kantonalne nadležnosti.

Federalna uprava je dužna i da, u roku od sedam dana, Federalnom ministarstvu trgovine dostavi podatke o visini veleprodajnih i maloprodajnih marži osnovnih životnih namirnica.

Ovisno o nalazima i izvještaju Federalne uprave za inspekcije poslove, Federalno ministarstvo će, u najkraćem roku, za Vladu FBiH pripremiti informaciju i predložiti adekvatno daljnje hitno postupanje s ciljem zaštite životnog standarda građana.

U informaciji je navedeno da su cijene prehrambenih proizvoda koje BiH uvozi, te njihovog transporta, na svjetskom tržištu znatno porasle u ovoj u odnosu na 2020. godinu, zbog čega je došlo do poskupljenja i kod nas.

Kako je problem povećanja cijena u dominantnoj mjeri uzrokovan vanjskim faktorom, veoma bitno je i da visine marži osnovnih životnih namirnica, kao što su ulje, šećer, sol, maslac, margarin, pileće meso i drugo u trgovini budu na ekonomski opravdanom nivou. To znači da trgovačke marže trebaju da osiguraju pozitivno poslovanje trgovaca, ali nikako stjecanje ekstra profita i njihovog bogaćenja.

Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je danas Vladu FBiH i o poduzetim aktivnostima na realizaciji zaključka sa 252. sjednice održane 21.1.2021. godine. Da podsjetimo, tada je nadležnim kantonalnim organima u FBiH preporučeno da, u roku od 15 dana, donesu odluke o visini maksimalne veleprodajne marže do osam posto na nabavnu i maksimalne maloprodajne marže do deset posto na nabavnu cijenu za proizvode iz nadležnosti kantona: za sve vrste brašna, hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica i za pasterizirano, homogenizirano i sterilno mlijeko.

Analiza informacija koje je dostavilo svih deset kantona ukazuje na to da je njih pet već od ranije imalo odgovarajuće odluke o mjerama neposredne kontrole cijena koje su bile usklađene sa preporukom. Tri kantona su pripremila i donijela nove odluke u skladu s preporukom iz zaključka Vlade FBiH, a Posavski kanton je obavijestio da je u proceduri donošenje odgovarajuće odluke koja će biti uvrštena u dnevni red naredne sjednice kantonalne vlade.

Kanton 10 nije postupio prema preporuci Vlade FBiH i informirao je ovo ministarstvo da u ovom kantonu trenutno nije na snazi nikakva odluka o mjerama neposredne kontrole cijena.

USVOJENA STRATEGIJA UPRAVLJANJA JAVNIM FINANCIJAMA

Federalna vlada je usvojila Strategiju reforme upravljanja javnim financijama (UJF) u Federaciji BiH za razdoblje od 2021. do 2025. godine, koja će biti objavljenja na web stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljena Parlamentu FBiH radi informiranja

Strategija obrađuje svaki segment upravljanja javnim financijama, od prikupljanja javnih prihoda, upravljanja rashodima, javnim dugom, javnim investicijama do unutarnje kontrole i vanjske revizije, s namjerom da budu provedene značajne reforme. Dokument je izrađen imajući u vidu poseban značaj jačanja ove oblasti za daljnji ekonomski napredak unutar FBiH, te pruži snažan oslonac za reforme čija je provedba planirana u drugim sektorima, kao i da bude u mogućnosti odgovoriti zahtjevima koje proces pridruživanja EU postavlja pred čitavu BiH.

U izradi strategije su sudjelovali Federalno ministarstvo financija i Ured za reviziju institucija u FBiH, a obavljene su konzultacije sa svim kantonima i Savezom općina i gradova FBiH. Provedba Strategije zahtijevat će proaktivno sudjelovanje svih razina vlasti unutar FBiH i proračunskih korisnika FBiH.

Ovo je druga strategija reforme UJF FBiH i kroz nju je planiran nastavak i nadogradnja aktivnosti iz Strategije od 2017. do 2020. godine, kao i nove mjere i aktivnosti. Strategija uključuje ključne reformske mjere i aktivnosti planirane kroz Strategiju razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH od 2020. do 2025.

Strategijom su predviđena unaprjeđenja funkcija UJF koje su direktno ili indirektno predmet budućih pregovaračkih poglavlja sa EU, a odnose se na oporezivanje, ekonomsku i monetarnu politiku, carinsku uniju, financijski nadzor, te financijske i proračunske odredbe. Od značaja za proces pristupanja EU, Strategija reforme UJF će podržati dijalog sa EU o reformskim prioritetima za ovu oblast i omogućiti efikasnije korištenje sredstava pretpristupne pomoći EU.

VRATITI NENAMJENSKI UTROŠENA SREDSTVA ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj o kontroli namjenskog utroška preostalog dijela grant sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu na poziciji subvencija javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je danas zadužila da pokrene aktivnosti povrata nenamjenski utrošenog preostalog dijela grant sredstava u ukupnom iznosu od 1.211.897,54 KM, a Federalni zavod PIO da, bez odlaganja, vrati ta sredstva na Jedinstveni račun Trezora.

Sredstva trebaju vratiti Konfekcija Borac d.d. Travnik (403.664,65 KM za 59 radnika koji nisu korisnici prava, niti su u proceduri rješavanja po zahtjevu za ostvarivanje prava iz PIO), IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju (19.874,94 KM za pet radnika koji nisu predali zahtjev za penzionisanje, ili im je on odbijen u Federalnom zavodu PIO/MIO, ili su u radnom odnosu), KTK Visoko d.d. Visoko, (33.697,07 KM za sedam radnika koji nisu predali zahtjev za penzionisanje, niti imaju rješenje Federalnog zavoda), te Hidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju (754.660,88 KM za 36 radnika koji nisu predali zahtjev za penzionisanje, ili je podnesen a nije ostvareno pravo na penziju).

EMISIJA OBVEZNICA ZA IZMIRENJE OBVEZA

PO OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o 13. emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Ova odluka uređuje iznos, uvjete i postupak emisije obveznica radi izmirenja obveza FBiH po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje na temelju zahtjeva podnesenih do 31.12.2020.

Federacija će emitirati obveznice stare devizne štednje u iznosu od 11.035.199 KM koji predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog vjerovnika.

Obveznica je u nematerijaliziranom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronski zapis na računu vrijednosnih papira u informacijskom sustavu Registra vrijednosnih papira u FBiH i imatelju daje pravo naplate glavnice i kamata.

Ova, trinaesta emisija, bit će emitirana u jednoj seriji i nosit će datum 31.3.2021. godine. Rok dospijeća je šest mjeseci, odnosno 30.9.2021. godine, a vlasnik obveznice ima pravo na pripadajući dio glavnice i kamate obračunate na neisplaćenu glavnicu.

Kamatu, odnosno glavnicu, Federalno ministarstvo financija isplaćuje na dan dospijeća, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća, prijenosom sredstava na račun vlasnika obveznice.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je na četverogodišnji mandat imenovala Marija Glibića za predsjednika, a Ajlu Mešetović i Suvada Džafića za članove Odbora za reviziju JP Filmski Centar Sarajevo.

Nadzornom odboru Medunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog javnog preduzeća zbog okončane konkursne procedure, te za imenovanje na period od četiri godine Alana Bajića za direktora, Elvedina Begića za izvršnog direktora za promet i usługe u vazdušnom saobraćaju i Samre Pehilj za izvršnog direktora za razvoj aerodroma.

Vlada je prethodne saglasnosti dala i za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecoma Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Almira Tahirovića, Amine Pilav, Mirka Rogića, Mugdima Mandžuke, Harisa Delizaimovića i Nedina Dedića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button