AktuelnoCentar za kulturuKulturaOlovo

1. “SLAVNA” OLOVSKA BRDSKA BRIGADA 27.05.1993. – 27.05.2021.godine

Brigada je počela egzistirati krajem novembra i početkom decembra 1992. godine a zvanično po naredbi Štaba Vrhovne Komande OS br. 107/06-4 od 27.05.1993. godine po privremenoj formaciji T-412-194 formira se na teritoriji općine Olovo vojna jedinica 5172 1. olovska brdska brigada.

Po samom formiranju brigade, brigada ulazi u sastav Operativna grupa 3 Kladanj II Korpusa (Naredba ŠVK str.pov.br.14/75-7) Za komandanta brigade postavljen je Fadil Karičić naredbom Štaba Vrhovne Komande OS br. 13/37-92 od 10.07.1993. godine.Brigada je formirana iz sljedećih jedinica : 3. brdski bataljon formiran je naredbom komadanta Opštinskog Štaba Teritorijalne odbrane Olovo br. 01-827/1-93 od 15.04.1993. godine u kompletnom sastavu. U sastav 3. brdskog bataljona su ušle jedinice iz sljedećih odreda : 61, 64 i 65.

Naredbom komandanta Opštinskog Štaba Teritorijalne odbrane br. 03-904/1-93 od 29.04.1993. godine na formacijsku dužnost za komandanta bataljona postavljen je Amir Ahmetagić. Na dan formiranja bataljona, bataljon je brojao 845 pripradnika. 2. brdski bataljon formiran je 27.04.1993. godine a u sastav 2.bb ušle su jedinice sljedećih odreda : 68, 74 i jedinica 1224/6 ( Ligatići i Mižnovići ).

Na formacijsko mjesto komandanta bataljona postavljen je Senahid Bolić-Bolo, naredbom komandanta Opštinskog Štaba Teritorijalne odbrane Olovo broj 03-905/1-93 od 29.04.1993. godine. Na dan formiranja bataljona, bataljon je brojao 738 pripradnika.4. brdski bataljon formiran je 18.04.1993. godine a u sastav 4. bb ušle su jedinice iz 69 odreda. Na formacijsko mjesto komandanta bataljona postavljen je Enver Rotić po naredbi Opštinskog Štaba Teritorijalne odbrane Olovo.

Na dan formiranja bataljona, bataljon je brojao 446 pripradnika.1. brdski bataljon formiran je kao manevarska jedinica sa smještajem u kasarni Careva Ćuprija (Opštinski Štab 4. Juli). Na formacijsko mjesto komandanta bataljona po naredbi Opštinskog Štaba Teritorijalne odbrane Olovo postavljen je Trakić Safet.Isti bataljon po naredbi komandanta brigade rasformiran je 04.06.1993. godine a od većeg dijela pripadnika tog bataljona formirana je jedinica izviđačko diverzantske čete, a na formacijsko mjesto za komandira postavljen je Trakić Safet. Dana 08.12.1993. godine po naredbi komandanta brigade br. 01-2540/1-93 od 08.12.1993. godine ponovo se formira 1. brdski bataljon s tim da je na mjesto komandanta postavljen Ahmo Hadžiabdić. Na dan osnivanja bataljona, bataljon je brojao 510 pripadnika.Vojna policija, po usmenom naređenju komandanta brigade formirana su dva voda vojne policije.

Na formacijsko mjesto komandira vodova postavljeni su Hadžiabdić Rasim i Ibrišević Meho.Protiv-oklopna četa formirana je 25.03.1993. godine po usmenom naređenju komandanta brigade, a na formacijsko mjesto komandira postavljen je Čolaković Salem. Jedinica je brojala 10 pripadnika.U jeku neprijateljske ofanzive koja je počela 08. novembra 1993. godine a nakon ukaza Predsjedništva R BiH od 14.12.1993. godine proglašena kao ” Slavnom”.

Naređenjem Štaba Vrhovne komande od 21.12.1993. godine Brigada izlazi iz organskog sastava Operativne grupe 3 Kladanj 2. korpusa i ulazi u sastav OG-3 Vareš 1. korpusa.Na dan 29.11.1993. godine brojno stanje za lični dohodak je bilo: 2707 boraca, 269 starješina.

Kao doprinos borbi protiv zaborava i očuvanju kulture sjećanja iz arihva Centra za kulturu, sport i informisanje objavljujemo nekoliko fotografija sa nekih od svečanih zakletvi koje su potpisivali dobrovoljci širom naše općine.Mladići,djevojke,očevi i naši djedovi u civilnoj odjeći, naoružani samo željom za otporom agresoru ,stali su u redove odbrane svojih domova i domovine, postali su pripadnici Armije R BiH.

Radio Olovo-A.M /Udruženje boraca “Senahid Bolić Bolo”

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button