AktuelnoOlovo

VAŽNA OBAVIJEST ZA RODITELJE O OSTVARIVANJU PRAVA NA DJEČIJI DODATAK

Iz JU Centra za socijalni rad općine Olovo obavještavaju građane da obrasce zahtjeva uz navođenje potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na dječiji dodatak, po Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, mogu preuzeti u prostorijama JU Centar za socijalni rad Olovo, od 10.10.2022. godine.

Obzirom na to da odgodno dejstvo navedenog Zakona ističe u nedelju, 09.10.2022. godine, zahtjevi se mogu podnositi od 10.10.2022.godine.

Ukoliko porodica ima više djece mlađe od 18 godina, za svako dijete se podnosi novi zahtjev sa potrebnim dokazima, s tim da se kod prvog djeteta obavezno prilažu original uvjerenja o prihodima, dok kod ostale djece kopije tih uvjerenja. Svako dijete treba da ima otvoren transakcijski račun u banci na svoje ime.

Pravo na dječiji dodatak priznaje se djetetu do:

a) navršene 18. godine života,

b) dječji dodatak ostvaruje i dijete sa težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji,

pod uslovima:

a) da ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze 40% najniže plaće u FBiH( 40% od 543,00 KM jeste 217,20 KM),

b) da nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana, pri čemu se troškovi smještaja djelimično ili u potpunosti obezbjeđuju iz budžetskih sredstava.

Pravo na dječiji dodatak priznaje se najduže na 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i zakonski zastupnik(roditelj ili staratelj) djeteta dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava U MJESECU PRIJE ISTEKA PRAVA. U protivnom, pravo na dječiji dodatak prestaje.

PRIHODOM U SMISLU NAVEDENOG ZAKONA SE SMATRAJU:

1. prihodi koji su uređeni propisima o porezu na dohodak; naknada za zaposlene porodilje,

2. starosna, invalidska i porodicna penzija;

3. primanja po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti lica sa invaliditetom;

4. naknada za vrijeme tranjanja nezaposlenosti;

5. prihodi po osnovu obaveznog izdržavanja;

6. prihodi po osnovu naknada za hraniteljstvo, odnosno starateljstvo;

7. prihodi po osnovi životnog osiguranja;

8. prihodi od nasljedstva.

U narednim danima postavljamo zahtjev na našu stranicu, uz dodatna obrazloženja potrebne dokumentacije.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK UZ ZAHTJEV:

1.DOKAZ O ROĐENJU I IDENTITETU DJETETA

-Izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete ( i za zakonske zatupnike-roditelje) – izdaje Matični ured- ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA

2.DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU DJETETA

-Uvjerenje o državljanstvu svakog djeteta ( ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)-izdaje Matični ured ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA

3.DOKAZ O PREBIVALIŠTU DJETETA I DOKAZ O ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU

– Obavijest/potvrda o evidenciji prebivališta/boravišta, ne starija od 3 mjeseca (CIPS) za svakog pojedinačnog člana zajedničkog domaćinstva(ako su prijavljeni na istoj adresi)- MUP ZDK

4.DOKAZI O PRIHODIMA PREMA PROPISIMA O BORAČKO-INVALIDSKOJ ZAŠTITI I ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA

-uvjerenje/potvrda o prihodima ostvarenim po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti,

-uvjerenje/potvrda o prihodima ostvarenim po propisima o zaštiti civilnih žrtvama rata.

Uvjerenje/potvrda treba sadržavati podatke za period od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječiji dodatak.

Uvjerenje/potvrda pribavlja se za sve članove zajedničkog domaćinstva!!!- ORIGINAL I DOVOLJAN BROJ KOPIJA ZA SVAKOG ČLANA DOMAĆINSTVA (Kopija ne mora biti ovjerena)- izdaje općinska Služba za boračko invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti

5.DOKAZ O OTVORENOM TRASAKCIJSKOM RAČUNU

-ugovor s bankom ili potvrda banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa i vlasništvo nad istim;

Transakcijski račun mora biti otvoren na ime djeteta!!! Banka

Ukoliko porodica ima više djece,za svako dijete se otvara poseban račun!!!

6.DOKAZI O NEZAPOSLENOSTI

-uvjerenje nadležnog Biro-a o nezaposlenosti te o naknadi za vrijeme nezaposlenosti ( za roditelje djeteta)

7.POSEBNI USLOVI:

-Rješenje Centra o stavljanju djeteta pod starateljstvo,ukoliko zahtjev podnosi staratelj djeteta;

-dokaz o povjeravanju djeteta ukoliko je brak razveden, kao i kada je utvrđeno očinstvo djeteta (pravosnažna sudska odluka);

Ukoliko se u skladu sa članom12.stav 2 Zakona,zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak podnosi za dijete s težim ili teškim invaliditetom (mlađe od 18 godina) :

a)rješenje o utvrđivanju 100% invaliditeta i priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica I grupe za dijete sa teškim invaliditetom,

b)rješenje o utvrđivanju 100% invaliditeta i priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica II grupe za dijete sa težim invaliditetom,

c)nalaz i mišljenje nadležne zdravstvene ustanove o vremenu nastanka invaliditeta.

NAPOMENA:Za svako dijete mlađe od 18 godina podnosi se novi zahtjev.Za prvo dijete uvjerenja o prihodima trebaju biti original, a za ostalu djecu mogu se dostaviti kopije tih uvjerenja!!!

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button