AktuelnoVijesti iz BiH

USVOJENA UREDBA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na današnjoj drugoj redovnoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojila je Uredbu o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH. Kako je obrazloženo, obaveza formiranja ovog tijela proističe iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njena dva fakultativna protokola.

Uredbom se Vijeće za djecu Federacije osniva kao stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vlade FBiH. Djelokrug rada ovog vijeća podrazumijeva, između ostalog, promoviranje i zaštitu prava djeteta, praćenje primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata vezanih uz zaštitu i promoviranje prava djeteta, te davanje preporuka i mišljenja tokom predlaganja donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u ovoj oblasti. Uključuje i iniciranje i aktivno učešće u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djeteta u Federaciji, kao i uspostavu saradnje i koordinacije između svih nositelja implementacije strateških dokumenata Federacije koji se odnose na osiguranje i zaštitu prava djeteta, potom uspostavu saradnje i partnerstva s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom, koje se bave promoviranjem i zaštitom prava djeteta.  U djelokrugu rada je i učešće u projektima koji se iniciraju u interesu djeteta.

Kako se navodi u Uredbi, Vijeće za djecu FBiH godišnje će izvještavati Federalnu vladu o stanju u oblasti prava djece u Federaciji, te predlagati mjere i aktivnosti za njihovu zaštitu i unapređenje. Vijeće za djecu Federacije, prema Uredbi, imat će 11 članova koji se imenuju na mandat do četiri godine, s pravom imenovanja na još jedan mandat u istom trajanju. U sastavu Vijeća bit će šest članova iz reda državnih službenika koji su u okviru svojih redovnih poslova zaduženi za provedbu aktivnosti u oblasti prava djeteta, posebno u segmentu njihovog osiguranja, zaštite i promoviranja. Vijeće će činiti i dva člana iz nevladinih organizacija, a to su predstavnici UNICEF-a BiH, te mreže nevladinih organizacija koje imaju zapažene rezultate u oblasti promoviranja i zaštite prava djeteta u Federaciji, kao i tri člana iz akademske zajednice, a to su profesori i javni radnici, koji imaju iskustva u naučno-istraživačkom radu i izradi državnih strategija i drugih  dokumenata iz oblasti dječjih prava.

S ciljem efikasnijeg izvršavanja svoje uloge, Vijeće za djecu moći će uključiti određena stručna lica kao eksperte za pojedine poslove.

Inače, kako je se navodi u obrazloženju, Vijeće za djecu formirano je i na državnom nivou pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu ustavne nadležnosti entiteta u ovoj oblasti, bilo je neophodno da se ovakvo tijelo uspostavi i na nivou Federacije BiH, kako bi se unaprijedilo praćenje, koordinacija i izvještavanje o stanju prava djece u ovom entitetu. Dodatnu podršku donošenju ove uredbe predstavlja i Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button