AktuelnoOlovo

Poziv potencijalnim korisnicima sredstava iz Budžeta Općine Olovo za 2024. godinu

Na osnovu člana 15.-28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) pozivaju se potencijalni korisnici sredstava iz Budžeta Općine Olovo da dostave svoje zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Olovo za 2024. godinu.

Prijedlog finansijskog zahtjeva za sredstvima u godišnjem budžetu sadrži:

  1. namjenske i vlastite prihode i primitke,
  2. rashode i izdatke predviđene za fiskalnu godinu razvrstane po budžetskim klasifikacijama, uključujući programsku i ekonomsku klasifikaciju na nivou analitičkog konta;
  3. planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenika za koje se traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima;
  4. prijedlog plana nabavke stalnih sredstava;
  5. obrazloženje finansijskog zahtjeva;
  6. plan višegodišnjih kapitalnih ulaganja po izvorima finansiranja;
  7. zakonske propise koji omogućavaju njegovo provođenje;
  8. izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz člana 44. ovog Zakona.

Obrazloženje prijedloga finansijskog zahtjeva treba da sadrži: kratak opis djelokruga rada, opis i obrazložene programe, zakonske i druge osnove na kojima se zasnivaju programi, usklađene programe sa ciljevima, strategijom i drugim dokumentima dugoročnog razvoja, ciljeve i pokazatelje na kojima se zasnivaju rezultati i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa zasnovanim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti korisnika u prethodnoj godini i ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Na osnovu pristiglih finansijskih zahtjeva, koji su planirani realno i ekonomično, utvrditi će se prioriteti.

Potencijalni korisnici dužni su svoje finansijske zahtjeve dostaviti Službi za ekonomske poslove do 22.09.2023. godine.

Neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

U prilogu teksta je pored Javnog poziva i obrazac Infromacija o projektu

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button