Općenito

Centralna Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Olovo za 2024. godinu 07.12.2023. godine

Na linku  https://olovo.gov.ba/budzet-opcine-olovo-za-2024-godinu-nacrt/
objavljeni su:

1. Nacrt Budžeta Općine Olovo za period od 01.01.-31.12.2024. godine
2. Zaključak o usvajanju Nacrta i pokretanju javne rasprave
3. Odluka o izvršenju Budžeta Općine Olovo za 2024. godinu – nacrt

Općinsko vijeće Općine Olovo na sjednici održanoj ______.2023. godine,  usvojilo je

 Z A K LJ U Č A K

  1. USVAJA SE Nacrt Budžeta Općine Olovo za 2024. godinu i upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

 

  1. Javna rasprava će biti organizovana u mjesnim zajednicama, klubovima vijećnika, političkim strankama koje participiraju u radu Općinskog vijeća, nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća, nevladinim i neprofitnim organizacijama.

 

  1. Nacrt Budžeta Općine Olovo za 2024. godinu objaviti u „Službenom glasniku Općine Olovo“, oglasnoj ploči Općine Olovo i web stanici Općine Olovo.

 

  1. Centralna Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Olovo za 2024. godinu održati će se dana 07.12.2023. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sali Općinskog vijeća Općine Olovo.

 

  1. Organ za provođenje javne rasprave je Općinski načelnik.

 

  1. Općinski načelnik je dužan rezultate javne rasprave (prikupljene primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta ) analizirati i o rezultatima javne rasprave podnijeti izvještaj Općinskom vijeću.

Broj: 01- ___________/23                          

Datum, __________.2023. godine                           PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Amir Muminović, BA poslovanja

Obrazloženje

 Članom 7. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine FBiH“ , broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) propisano je da Budžete donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, zakonodavna tijela kantona, odnosno gradska i općinska vijeća za budžetsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, prije početka godine na koju se odnosi.

Članom 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine FBiH“ , broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), utvrđeno je da:

Nakon razmatranja od strane Vlade, Premijer dostavlja Parlamentu Nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu, najkasnije do 5. novembra tekuće godine.

  • Uz Nacrt budžeta Parlamentu se podnosi i DOB kao informacija.
  • Sve izmjene i dopune koje Parlament prihvati putem amandmana na predloženi budžet ne smiju preći iznos utvrđene gornje granice rashoda i izdataka.
  • Amandmani kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih Prijedlogom budžeta, mogu se prihvatiti pod uslovom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu budžeta.
  • Parlament donosi budžet do 31. decembra tekuće godine.

Članom  28. propisano je da odredbe članova 2. do 27. ovog Zakona shodno  primjenjuju kantoni, gradovi, općine i vanbudžetski fondovi.

Članom  38. propisano je da odredba člana 32. ovog Zakona shodno  primjenjuju kantoni, gradovi, općine i vanbudžetski fondovi.

U skladu sa članom 7. stav 1. i 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Općinski načelnik Općine Olovo dostavlja Nacrt Budžeta Općina Olovo za 2024. godinu na razmatranje.

 

 

Prikaži više

Povezani članci

Pogledajte također
Close
Back to top button