AktuelnoHistorijaOlovo

NA DANAŠNJI DAN 1993.GODINE OLOVSKOJ BRIGADI DODJELJEN POČASNI NAZIV “SLAVNA”

U periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu i Olovo, borci 1. Olovske brdske brigade slomili su nekoliko žestokih agresorskih ofanziva, a napadi su se smjenjivali jedan za drugim uz svakodnevno žestoko granatiranje gradskog jezgra i prigradskih naselja. Po svojoj žestini posebno se izdvaja ofanziva koju je neprijatelj pokrenuo u novembru 1993. godine pokušavajući probiti južne kapije odbrane Olova u zoni 2.br.bataljona, u rejonima Musića, Bakića i Kruševa.

14. decembra 1993. godine brigadi je, zbog uspješnog odolijevanja stalnim i žestokim neprijateljskim napadima i ofanzivama I iskazanih zasluga u odbrani Republike Bosne i Hercegovine, dodijeljen počasni naziv “Slavna”

U ovim decembarskim danima prije tačno 30 godina nad Olovom je bjesnila jedna od najvećih i najtežih neorijateljskih ofanziva.Neprijateljskom operacijom kodnog naziva “Drina 93” u kojoj su, osim romanijskog bili angažirani pripadnici hercegovačkog i još nekoliko korpusa VRS i u kojoj su upotrijebljena sva raspoloživa materijalno tehnička sredstva, oruđa i oružja, lično je komandovao Ratko Mladić i najviše rangirani oficiri neprijateljske vojske. Odsudnom i herojskom odbranom, često prsa u prsa olovski branioci pomognuti pridruženim jedinicama 2. Korpusa i posebno manevarske jedinice „Živinčke ose“, u žestokom kontra napadu 15. janura 1994. godine , konačno su slomili najžešću neprijateljsku ofanzivu na Olovo, čime je definitivno prekinut je agresorski san o koridoru niz rijeku Krivaju. Dan prije (14.januara) na prvoj liniji odbrane, u rejonu Prgoševo, od neprijateljske granate smtrno je ranjen komandant 2.br.bataljona i neustrašivi olovski heroj Senahid Bolić-Bolo.

Nakon slamanja ove neprijateljske ofanzive, u svrhu stvaranja uslova za oslobađanje okupiranih područja, od bataljonskih diverzantskih jedinica formira se, na nivou brigade, elitna olovska ratna jedinica DIO (diverzantsko-izviđački odred) Jokeri“. U sadejstvu sa drugim jedinicama DIO „Jokeri“ je učestvovao u oslobađanju šireg područja crnoriječke i nišičke visoravni, te akcijama deblokade Sarajeva i oslobađanja drugih okupiranih područja.

Naređenjem Štaba vrhovne komande od 21.12.1993. godine, brigada izlazi iz sastava Operativne grupe 3. Kladanj, 2.korpusa i ulazi u sastav Operativne grupe 3. Vareš, 1.korpusa ARBiH. Dana 5.3.1994.godine komandant Fadil Karičić je prekomandovan na dužnost u 1. Korpus, a na mjesto komandanta 1. Slavne olovske brdske brigade postavljen je Osman Plećan. Naredbom Generalštaba od 11.1.1995. godine 1. Slavna olovska brdska brigada preimenovana je u 110.Slavnu olovsku brdsku brigadu ,a za komandanta je postavljen Nijaz Vrabac.

Nakon toga 16.11.1995. godine 110.Slavna olovska brdska brigada je preimenovana u 161.Slavnu olovsku brdsku brigadu 16. divizije 1. korpusa, a za komandanta je postavljen Fikret Kučanin.

U povodu 30. godina od dana kada je 1.olovskoj brdskoj brigadi dodjeljen počasni naziv “Slavna” danas će u sali OV Olovo, sa početkom u 15:00 sati, novosnovano udruženje “1.Slavna olovska brdska brigada” održati svečanu akademiju na kojoj će biti evocirane uspomene na ovo teško i slavno vrijeme.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button