AktuelnoPosaoPrivreda

STATISTIČKI PREGLED STANJA TRŽIŠTA RADA U BOSNI I HERCEGOVINI

  1. Pregled registrovane nezaposlenosti na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – decembar 2023. godine

– Registrovana nezaposlenost – 31.12.2023. godine

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.12.2023. godine na evidencijama je prijavljeno 343.500* nezaposlenih lica, što u odnosu na 30.11.2023. godine predstavlja smanjenje za 1.166* lica ili 0,34%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 200.672* ili 58,42% su žene.

Tabela 1. Registrovana nezaposlenost BiH / entiteti – decembar 2023. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Republika Srpska

BrčkoDistrikt BiH

Registrovana nezaposlenost – 31.12.2023.

343.500*

271.904*

58.790

12.806

Registrovana nezaposlenost – 30.11.2023.

344.666*

272.400*

59.351

12.915

Registrovana nezaposlenost – 31.12.2022.

354.323*

285.158*

64.295

4.870

Indeks 31.12.2023./ 30.11.2023.

99,66*

99,82*

99,05

99,16

Indeks 31.12.2023./ 31.12.2022.

96,94*

95,35*

91,44

262,96

Tabela 2. Lica koja traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi- 31. decembar 2023. godine

stručna sprema

broj lica,%- žene

broj lica,%- muškarci

broj lica,%- UKUPNO

NKV

59.648

40.455

100.103

NKV (%)

29,72%

28,32%

29,14%

PKV-NSS

2.700

2.461

5.161

PKV-NSS (%)

1,35%

1,72%

1,50%

KV

51.820

55.796

107.616

KV (%)

25,82%

39,07%

31,33%

VKV

179

718

897

VKV (%)

0,09%

0,50%

0,26%

SSS

63.146

33.532

96.678

SSS (%)

31,47%

23,48%

28,14%

VŠS

3.507

1.833

5.340

VŠS (%)

1,75%

1,28%

1,55%

VSS

19.672

8.033

27.705

VSS (%)

9,80%

5,62%

8,07%

UKUPNO:

200.672

142.828

343.500

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,33%, zatim NKV radnici 29,14%, te radnici sa SSS 28,14%.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 31,47%, NKV radnica je 29,72%, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,82% u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 20% i kvalifikovanih (KV) – 48% radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih lica. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

– Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u decembru 2023. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 17.046* od čega 7.957* žena. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 18.320*. Broj brisanih žena sa evidencije je 8.930*. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 6.981* ili 38,11% od čega 3.629* žena ili 51,98%.

U decembru 2023. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.667* potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 1.537* žena, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 8.993*. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.300* ili 47,81%.

Materijalnopravna zaštita nezaposlenih

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u decembru 2023. godine novčanu naknadu koristilo je 15.204* lica ili 4,43% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 7.534, što je 49,55% od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 202.506* lica ili 58,95% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH, od čega 117.081 žena ili 57,82%.

*NAPOMENA: Podaci za decembar 2023. godine za Zeničko-dobojski kanton ponovljeni su iz juna 2022. godine, jer je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u procesu implementacije novog informacionog sistema, te podaci za period juli 2022. godine – decembar 2023. godine još uvijek nisu dostupni.

  1. Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH – novembar 2023. godine1

REGISTROVANA ZAPOSLENOST – 854 680

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST – 344 666*

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI – 28,7%

Tabela 3. Registrovana zaposlenost i nezaposlenost u BiH

 

XI 2023.

X 2023.

XI 2023.

X 2023.

Ukupno

žene

Ukupno

žene

ukupno

žene

Ukupno zaposleni2

854 680

385 993

853 264

385 161

100,2

100,2

Ukupno nezaposleni

344 666*

201 579

346 051*

202 252

99,6

99,7

Stopa registrovane nezaposlenosti,%

28,7

34,3

28,8

34,4

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2023. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 854.680, a od toga je 385.993 žene. U odnosu na oktobar 2023. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2023. godine iznosila je 28,7% i u odnosu na novembar 2023. godine manja je za 0,1 postotni poen.

  1. Stopa zaposlenosti i nezaposlenosti prema podacima iz Ankete o radnoj snazi za III kvartal 2023. godinu

ZAPOSLENA LICA – 1.202.000

NEZAPOSLENA LICA – 189.000

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI – 13,6%

Tabela 4. Zaposlenost i nezaposlenost u BiH prema podacima iz Ankete o radnoj snazi

III kvartal 2023.

II kvartal 2023.

Indeksi
III kvartal 2023.
II kvartal 2023.

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

Zaposleni

1.202 000

452 000

1.184 000

441 000

101,5

102,5

Nezaposleni

189 000

90 000

179 000

90 000

105,6

100,0

Stopa anketne nezaposlenosti,%

13,6

16,7

13,1

16,9

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za III kvartal 2023. godine3, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.391.000 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.488.000 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 1.202.000 i 189.000 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za III kvartal 2023. godine iznosila je 13,6%.

Broj zaposlenih lica u III kvartalu 2023. godine veći je za 1,5% u odnosu na II kvartal 2023. godine, dok se broj nezaposlenih lica povećao za 5,6%.

Stopa nezaposlenosti u BiH u III kvartalu 2023. godine iznosila je 13,6% i veća je u odnosu na II kvartal 2023. godine (13,1%) za 0,5 postotnih poena. Anketna stopa zaposlenosti u II kvartalu 2023. godine iznosila je 41,8% i veća je u odnosu na II kvartal 2023. godine (41,2%) za 0,6 postotnih poena.

Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) u BiH III kvartalu 2023. godine iznosila je 32,0% i veća je u odnosu na II kvartal 2023. godine (29,1%) za 2,9 postotnih poena.

Napomena: Od 2021. godine Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske počeli su sa primjenom nove, redizajnirane metodologije Ankete o radnoj snazi. Redizajn ankete odvija se na osnovu i u skladu s novom Regulativom Evropskog parlamenta i Vijeća, koja je stupila na snagu 1. januara 2021. godine.

Metodološke promjene mogu imati uticaj na ključne indikatore Ankete o radnoj snazi, poput stopa zaposlenosti, nezaposlenosti i neaktivnosti. Uvođenjem nove, redizajnirane metodologije Ankete o radnoj snazi od januara 2021. godine prekinuta je serija podataka objavljenih u prethodnoj godini.

1 Agencija za statistiku BiH-Saopštenje br. 10 (privremeni podatak).

2 Izvor: Agencija za statistiku BiH- Podaci za septembar i oktobar 2023. godine su privremeni.

3 Izvor: Agencija za statistiku BiH, Anketa o radnoj snazi III kvartal 2023. godine

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button