AktuelnoOlovo

OPĆINSKI BUDŽET OD 4,3 MILIONA UPUĆEN U JAVNU RASPRAVU

Na jučer održanoj VIII redovnoj sjednici Općinskog vijeća Olovo usvojen je Nacrt budžeta za 2022.godinu i isti upućen u javnu raspravu tokom koje će udruženja, organizacije, institucije, ustanove i svi građani imati priliku, svojim prijedlozima i sugestijama, učestvovati u kreiranju konačnog prijedloga ovog najvažnijeg općinskog akta.

U cilju animiranja i podrške aktivnijem učešću naših građana u javnoj raspravi prelistali smo  budžet Općine Olovo za 2022.godinu i izdvojili neke njegove najvažnije segmente.

  Nacrt budžeta Općine Olovo za 2022.godinu planiran je u iznosu od 4.330 000 KM i u odnosu na još uvijek aktuelni budžet za 2021. veći je za 33,81%.

Njegove najvažnije prihodovne stavke čine prihodi od indirektnih poreza (1.410.000) , porezi na dohodak (405.000), porezi na imovinu (279.000), prihodi od javnih preduzeća i institucija (329.000), budžetske naknade (321.000), naknade i takse (141.000), planirane donacije (162.000) , grantovi od ostalih nivoa vlasti (1.100.000), prihodi od prodaje (110.000),  te komunalne takse i ostali prihodi.

U rashodovnoj strani budžeta najveće stavke čine plaće i naknade troškova zaposlenih općinskih radnika (1.226.800), izdaci za tekuće održavanje (255.000) , izdaci za materijal i usluge (832.000), grantovi: drugim nivoima (236.000) i pojedincima (310.000), nabavka opreme (209.000) nabavka građevina (500.000) , rekonstrukcija i investicijsko održavanje (216.000) itd.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, u toku javne rasprave, mogu dostaviti na adresu Općine Olovo i nadležne općinske Službe za ekonomske poslove. O terminu centralne javne rasprave obavjestit ćemo vas posebno.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button